Allmänna frågor om vindkraft - Ljud

Hur mycket låter vindkraftverk och vilken effekt har ljudet på människor?

Det aerodynamiskt svischande ljudet från vingarna är det mest framträdande ljudet från moderna vindkraftverk. Det finns inget som tyder på att ljud från vindkraftverk är skadliga för människor. Risken är att närboende upplever ljudet som störande.

Det finns riktlinjer för vilka ljudnivåer som är tillåtna vid bebyggelse. När myndigheterna ger tillstånd till nya vindkraftverk brukar riktvärdet 40 dB(A) vid bostadshus tillämpas. Riktvärdet anges i "Externt industribuller- allmänna råd (SNV RR 1978:5 rev. 1983)" från Naturvårdsverket och gäller ljud från industrietableringar vid bostadshus nattetid. I friluftsområden och i områden med lågt bakgrundsljud bör ljudnivån inte överstiga 35 dB(A).

För att säkerställa att riktvärdet inte överstigs vid närliggande bostäder beräknas ljudet med Naturvårdsverkets rekommenderade metod "Ljud från landbaserade vindkraftverk" och dataprogrammet WindPRO. Beräkningarna utgår från värsta tänkbara scenario, bland annat antar man att det alltid blåser mot bostaden, verken låter som mest och ingen hänsyn tas till maskerande ljud som lövprassel och vägtrafik. Skulle beräkningen visa att något hus får en för hög ljudnivå justeras placeringarna av vindkraftverken och nya beräkningar görs. Det går också att begränsa ljudet genom att reglera verkens produktion.

Mer information finns på Naturvårdsverkets webbplats. Några rapporter som belyser ämnet är "Ljud från vindkraftverk – koncept 2010" och "Människors upplevelser av ljud från vindkraftverk", från 2009.