Allmänna frågor om vindkraft - Skuggor och ljus

Kastar vindkraftverk störande skuggor?

De rörliga skuggor från vindkraftverkens vingar som uppstår när solen skiner kan upplevas som störande av närboende. Hur mycket rörliga skuggor faller på en specifik plats är relaterat till antal soltimmar, närhet, solvinkel, tidpunkt på dagen och väderstreck. När myndigheterna ger tillstånd till nya vindkraftverk kräver de normalt att det förväntade värdet för rörlig skugga vid till exempel bostadshus inte får överstiga totalt åtta timmar per år eller 30 minuter per dag.

Det går att beräkna skuggtiden med hjälp av datorprogrammet WindPRO som redovisar två olika värden - ett "värsta fall" och ett "förväntat värde". Det värsta fallet innebär att man antar att solen alltid skiner, från soluppgång till solnedgång, och att vindkraftverken alltid producerar elenergi samt att vindkraftverkets rotor alltid står vinkelrätt mot skuggmottagaren. Förväntat värde innebär att hänsyn tas till drifttid för verket samt antalet soltimmar (solstatistik) för området.

I första hand försöker man alltid placera vindkraftverken så det inte ska kunna uppstå problem med störande skuggor. I andra hand kan vindkraftverken utrustas med styrautomatik som stänger av verken när det finns risk att störande skuggor uppstår.

Mer information finns bland annat på Naturvårdsverkets hemsida – Ljud och skuggor, i rapporten "Nu vet vi det här" och i Boverkets "Vindkraftshandboken - Planering och prövning av vindkraft i på land och i kustnära områden" från 2008.

Vilken hinderbelysning krävs?

Enligt gällande regelverk ska vindkraftverk med en totalhöjd mellan 45 -150 m vara markerade med vit färg samt förses med medelintensivt rött blinkande ljus under skymning, gryning och mörker. Lagstiftningen medger en reducering av intensiteten i ljuset under mörker men inte under skymning och gryning. Vindkraftverk som är högre än 150 meter ska markeras med vit färg och högintensivt, vitt blinkande ljus.

Om det finns bostadsbebyggelse inom en radie på 5 kilometer från vindkraftverk som är markerade med högintensiva ljus kan ljuset avskärmas så att direkt ljus inte träffar markytan på närmare avstånd än 5 kilometer från vindkraftverken.

Idag är det också tillåtet att använda OCAS (Obstacle Collision Avoidance System) radarteknik, vilket innebär att vindkraftparkens belysning tillåts vara avstängd så länge det inte finns något flygplan i närheten. På det viset kan den visuella påverkan minskas samtidigt som flygsäkerheten upprätthålls.

Även om den nya tekniken tillämpas finns risk att omgivningen i viss mån påverkas av hinderbelysningen. Påverkan bedöms dock som mycket begränsad. Viktigt att komma ihåg är att gällande regler gör denna påverkan ofrånkomlig vid alla vindkraftsetableringar.

Mer information om gällande regler finns på Transportstyrelsens webbplats.