Bjärsgård 3:29 i Klippans kommun

Vindkraftsplanerna för Bjärsgård startade som ett lokalt initiativ och som projektägare värnar Peab om att projektet ska bidra till ortens utveckling och företagande.

Peab Energi avser att ansöka om tillstånd enligt miljöbalken för uppförande och drift av maximalt tio stycken vindkraftverk på fastigheten Bjärsgård 3:29 i Klippans kommun Skåne län. Närmast angränsande kommuner är Örkelljunga kommun och Perstorps kommun.

Tidigare genomförda utredningar visar att Bjärsgård är en lämplig plats för vindkraft. För Peab som önskar projektera i bergtäkter som använts till deras traditionella verksamhet och som därmed redan har ett mänskligt inslag och inte minst ett högt energiförbruk, passar området väldigt väl in i företagets strategi.

Tidplan

Under 2010 hölls samråd med myndigheter och under våren 2012 hölls samråd med allmänhet och särskilt berörda.
En tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning är beräknad att skickas in till Länsstyrelsen under hösten/vintern 2012.

Samråd

I arbetet med en tillståndsansökan är samrådsprocessen en viktig del. Samrådet innebär att närboende och andra berörda får ta del av planerna och komma med förslag och synpunkter till verksamhetsutövaren. Här finner du all samrådsinformation såsom animeringar, samrådsunderlag, inbjudan som gått ut i press etc.

Frågor om projektet

Vi får många frågor om projektet. Här kan du se vilka frågor som ställts samt de svar vi gett. Har du ytterligare frågor, kontakta gärna oss!

Allmänt om vindkraft

Människor har nyttjat vinden som energikälla i tusentals år men det är först nu som storskalig elproduktion med vindkraftverk blivit vanlig. Då energiformen är relativt ny pågår fortfarande mycket forskning för att utveckla tekniken och utreda hur vindkraftverk påverkar miljön, människor och landskapet.

Allmänna frågor om vindkraft

Här hittar du svar på frågor inom kategorierna - Miljö och politik, Elproduktion, Ljud, Skuggor och ljus samt Fåglar och fladdermöss.