Frågor om projektet

Vi får många frågor om projektet. Här kan du se vilka frågor som ställts samt de svar vi gett. Har du ytterligare frågor, kontakta gärna oss!

När skickas tillståndsansökan in?

Tillståndsansökan beräknas skickas under hösten/vintern 2012.

Blir djur störda av vindkraftverk?

Forskningsläget om vindkraftens påverkan på ljud är än så länge ganska bristfällig. Det man vet är att vilda djur skyr vindkraftsområden under byggtiden men återetablerar sig snabbt efter att verken tagits i drift.

Tamdjur som hästar och hundar kan visa tecken på att bli störda under den första driftperioden men vänjer sig i regel inom någon månad vid att befinna sig i verkens direkta närhet. Mycket tyder på att människor blir mer störda av vindkraftsljud än djur.

Kommer det ett uppföljningsmöte under hösten?

Ja, vi kommer att hålla ett informationsmöte - mer information om detta kommer på hemsidan och inbjudningar sänds ut till samrådskrets (samma mottagare som sist).

Bör man gå med i en förening och mobilisera sig om man är emot?

Det är föreningsfrihet i Sverige, men vi kommer att lyssna på er lika mycket som individer som om ni var med i en förening.

Tar ni separata möten med oss närboende?

Absolut - det är vårt mål att träffa alla som är intresserade av att ha en dialog med oss.

Hur kan jag följa processen efter mötet - blir det bara tyst nu?

Kontinuerlig uppdatering kommer ske här på Peabs webbplats.

Vilka andra ljudkällor i omgivningen ger ifrån sig lågfrekvent ljud?

Det finns många ljudkällor i omgivningen som ger ifrån sig lågfrekvent ljud. T.ex. vägtrafik, tågtrafik, flygplan, motorer, ventilation och vindalstrat bakgrundsljud från träd och buskar som rör sig i vinden.

Trafik är den i särklass vanligaste källan till lågfrekvent buller, men det finns många andra källor till lågfrekvent ljud i samhället, bland annat fläkt- och ventilationsanläggningar i bostadshus.

Vilken ljudnivå har det naturliga bakgrundsljudet i naturen?

Det naturliga bakgrundsljudet varierar med olika platser, väder och tidpunkter. Är det helt vindstilla kan det på vissa platser och vissa tillfällen bli väldigt låga nivåer, t.ex. under 20 dBA.

Vanligtvis är det naturliga bakgrundsljudet högre än så. En vanlig dag med lite blåst kan ljudet vara t.ex. 30-40 dBA. En blåsig dag kan vegetationsljudet vara drygt 50 till 70 dBA beroende på vilken sorts träd det är och hur nära man är trädet.

Vilket krav på maximal ljudnivå finns från vindkraftverk?

Maximal momentan ljudnivå ska inte överstiga 55 dBA nattetid. Det är samma rekommendation som ges för externt industribuller.

Är ultraljud från vindkraftverk ett problem för djur vid bostäder?

Ultraljud (d.v.s. ljud med frekvenser över 20.000 Hz) kan generellt sett inte uppfattas av människor, men däremot av vissa djur t.ex. fladdermöss. Ljud absorberas av vegetation och luft.

Vegetationen och luften dämpar ljudet kraftigare vid högre frekvenser. Andelen ultraljud från vindkraftverk är liten. Ljudet från vindkraftverk har dämpats i sådan utsträckning att ultraljud inte är ett problem för djur vid bostäder.

Vindkraftens påverkan på fåglar och fladdermöss har undersökts av Naturvårdsverket, rapport nov 2011. Där beskrivs att vindkraftens indirekta effekter (d.v.s. livsmiljön förändras eller blir oattraktiv i samband med etablering eller drift av vindkraftverk) bedöms vara små vad gäller fladdermöss, men förmodligen de viktigaste när det gäller fåglar.

Finns det vindkraftsljud som är skadliga för djur i närheten?

Höga ljudnivåer kan vara skadliga för både människor och djur. Den ekvivalenta ljudnivån närmast ett vindkraftverk är kring 50-60dBA, vilket inte klassas som direkt skadliga. Ljudet avtar ju längre man kommer från vindkraftverket.

Däremot kan djur, liksom människor, störas av vindkraftsljud. Det är svårare att undersöka om djur är störda än om människor är störda av ljudet. Om djur tvingas vara under lång tid i närheten (<200 m) av ett vindkraftverk är det tänkbart att djur störs, men mer forskning behövs inom detta område för att med större säkerhet avgöra om djur störs av vindkraftsljud.

För närvarande pågår ett projekt inom forskningsprogrammet Vindval kring hur landlevande däggdjur påverkas av vindkraft. J-O Helldin vid SLU är projektledare för projektet.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats.

Är lågfrekvent ljud från vindkraftverk ett problem?

Vindkraftsljud är relativt bredbandigt, dvs. innehåller ljud med många frekvenser. Andelen lågfrekvent ljud (20-200Hz) kan öka om vindkraftverken blir större.

Enligt den kunskapssammanställning som tagits fram av Naturvårdsverket, rapport nov 2011, är det osannolikt att allvarliga störningar till följd av lågfrekventbuller från vindkraft uppkommer om riktvärdet utomhus vid bostadens fasad (40 dBA) och Socialstyrelsens riktvärden (SOSFS2005:6) på lågfrekvent ljud inomhus är uppfyllda.

Kontakt

Eskil Hartmann

Peab Energi

Telefon: 0733-37 30 71

Emelie Severinsen

Miljökonsult Triventus Consulting

Telefon: 010-45 40 727