Partnering / samverkan

Partnering / samverkan är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift.

Samarbetsformen baseras på ett förtroendefullt samarbete, där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom alla skeden av byggprocessen. Grundidén är att byggherren tidigt samlar all den kompetens som behövs för att realisera projektet.

Vi undviker att olika aktörer är inne i processen
under en begränsad tid. I partnering / samverkan tas allas kompetens tillvara och alla arbetar tillsammans i projektet från ax till limpa.

Vid partnering / samverkan används en väldefinierad, verktygslåda som består av följande parametrar:

Workshoppar – före, under och efter projektet, i syfte att skapa gemensamma visioner och mål, verka för teambuilding m.m.

Partneringledare – fungerar som motor i samarbetet, leder workshoppar, diskussioner och utbildningar.

Partneringdeklaration – ett måldokument som arbetas fram gemensamt och undertecknas av workshopdeltagarna. Deklarationen täcker också de etiska aspekterna av samarbetet och distribueras till alla involverade i projektet.

Samarbete – tillsammans utarbetar vi bland annat mötesgenomförande
samt risk- och konflikthantering.

Öppenhet – total transparens i allt från inköp till ekonomisk redovisning.