Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan

I Peab tar vi ansvar för vår miljöpåverkan längs hela värdekedjan, genom hela livscykeln. Ambitionen är att på alla sätt jobba hållbart för att minska verksamhetens klimatpåverkan, säkerställa en så materialeffektiv verksamhet som möjligt och för utfasning av miljö- och hälsofarliga ämnen.

Peabs övergripande miljömål

  • År 2045 ska vi vara klimatneutrala
  • År 2040 ska vi ha en 100 procent materialeffektiv verksamhet
  • År 2030 ska vi ha fasat ut miljö och hälsofarliga ämnen

Branschens klimatmål

Peab AB ställer sig bakom branschens klimatmål i Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Bygg- och anläggningssektorn.

Målen för att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn är för år:

  • 2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser
  • 2040: 75 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
  • 2030: 50 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015)
  • 2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend
  • 2020-2022: Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål

Miljöpolicy

Peab bygger framtidens hållbara samhälle och för oss är miljöarbete en självklar del i ett ansvarsfullt samhällsbyggande. Målet med miljöarbetet är att minska koldioxidutsläppen, öka materialeffektiviteten och fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen. Ladda ner Peabs miljöpolicy (pdf)

Energi

Energieffektivitet är i fokus både i verksamheten och efter avslutad byggprocess. Peab arbetar för att minska både den egna energianvändningen och kundernas då vi strävar efter att bygga bostäder med lägre energianvändning än normkraven.

Miljöcertifiering av byggnader

Fastigheter har stor påverkan på vår miljö, både under produktion och under drift. Av den anledningen har flera olika certifieringssystem vuxit fram, i syfte att bygga hållbart.

Produktval

Peabs ambition är att så långt det är möjligt fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen ur produktionen genom att göra rätt val av material och öka spårbarheten i de material och ämnen som används.

Avfall och resurshantering

Peabs målsättning är att ha en så materialeffektiv produktion som möjligt i alla delar av verksamheten, med en effektiv användning av material och en ansvarsfull hantering av restprodukter.

Innovation

Genom att ta tillvara all den kunskap och erfarenhet vi har, kan vi gå framåt och vara innovativa.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.