Vi tar ansvar för vår miljöpåverkan

I Peab tar vi ansvar för vår miljöpåverkan längs hela värdekedjan, genom hela livscykeln. Ambitionen är att på alla sätt jobba hållbart för att därigenom minska verksamhetens miljö- och klimatpåverkan.

Peabs övergripande miljömål

Peab har satt upp långsiktiga miljö- och klimatmål:

  • År 2030 ska vi ha fasat ut miljö- och hälsofarliga produkter
  • År 2040 ska vi ha en 100 procent resurseffektiv verksamhet
  • År 2045 ska vi vara klimatneutrala

Delmål på vägen mot klimatneutralitet är att till 2030 (jfr 2015) reducera koldioxidintensiteten*

  • i egen verksamhet med 60% (Scope 1+2)
  • för köpta insatsvaror och tjänster med 50% (Scope 3)**

*utsläpp (ton CO2e) / omsättning (MSEK)
**avgränsat till prioriterade produkter och tjänster: betong/cement, asfalt/bitumen, stål, transport- och maskintjänster, avfallshantering, tjänsteresor

Branschens klimatmål

Peab AB ställer sig bakom branschens klimatmål i Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Bygg- och anläggningssektorn, som bland annat innebär;

  • 2045: Netto nollutsläpp av växthusgaser
  • 2030: 50 procent minskade utsläpp av växthusgaser (jfr 2015)

Miljöpolicy

Peab bygger framtidens hållbara samhälle och för oss är miljöarbete en självklar del i ett ansvarsfullt samhällsbyggande. Målet med miljöarbetet är att minska koldioxidutsläppen, öka materialeffektiviteten och fasa ut miljö- och hälsofarliga ämnen. Ladda ner Peabs miljöpolicy (pdf)

Energi

Energieffektivitet är i fokus både i verksamheten och efter avslutad byggprocess. Peab arbetar för att minska både den egna energianvändningen och kundernas då vi strävar efter att bygga bostäder med lägre energianvändning än normkraven.

Miljöcertifiering av byggnader

Fastigheter har stor påverkan på vår miljö, både under produktion och under drift. Av den anledningen har flera olika certifieringssystem vuxit fram, i syfte att bygga hållbart.

Produktval

Peabs ambition är att så långt det är möjligt fasa ut miljö- och hälsofarliga produkter ur produktionen genom att göra rätt val av material, varor och kemiska produkter och öka spårbarheten i de produkter som används.

Avfall, resurshantering och biologisk mångfald

Peabs målsättning är att ha en så resurseffektiv produktion som möjligt i alla delar av verksamheten, med en effektiv användning av material, en ansvarsfull hantering av restprodukter och markanvändning som tar hänsyn till biologisk mångfald.

Innovation

Genom att ta tillvara all den kunskap och erfarenhet vi har, kan vi gå framåt och vara innovativa.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.