Elisabet Stadler, miljöchef Peabkoncernen och Anna Högberg, miljöspecialist Peab Bygg

Hur stor betydelse har det fossilfria stålet idag för Peab?

Elisabet Stadler: Merparten av Peabs koldioxidutsläpp kommer från vår användning av byggmaterial, främst betong, asfalt och stål. Mängden stål vi köper varierar från år till år, men inköpt stål står för i storleksordningen tio procent av våra uppmätta utsläpp. Branschen har dock fortsatt stora utmaningar i att fånga data kring köpta produkter och tjänster, i synnerhet gäller det material som tillhandahålls via underentreprenader. Det betyder att det är grova estimat vi har att tillgå, men så mycket vet vi, att stål med lägre klimatpåverkan kommer att få signifikant betydelse för att reducera Peabs, och hela branschens, utsläpp.

Hur stor besparing innebär användandet av det fossilfria stålet?

Anna Högberg: Vid nyproduktion av byggnader står tillverkningen av material och produkter för den största andelen av klimatpåverkan. Därför är det av yttersta vikt att fokusera på att identifiera nya material och produkter med låg klimatpåverkan. Tillsammans med SSAB har Peab genomfört analyser av klimatbesparingarna som uppnås genom användning av fossilfritt stål i stommen för två kontorsbyggnader och en lagerlokal. Dessa analyser har visat att klimatbesparingarna för själva stomkonstruktionen uppgår till mellan 70-80 procent.

För projektet Tomaten innebär leveransen av fossilfritt stål till sandwichpanelen en klimatbesparing på cirka 14,5 ton koldioxid. Om allt stål i stomme, sandwichpanel och profilerad takplåt byts ut till fossilfritt stål skulle detta kunna medföra en minskning av klimatpåverkan från materialen i byggnaden på upp till cirka 30 procent. Detta visar på betydelsen av att införa mer hållbara materialval och hur det kan ha en positiv inverkan på klimatpåverkan vid byggprojekt.

Hur jobbar Peab med sina leverantörer för att röra sig mot ett mer hållbart byggande?

Elisabet Stadler: Vi behöver samverka i hela värdekedjan för att få till en förflyttning och dialogen med våra leverantörer är viktig för att kunna förmedla vilka behov och förväntningar vi och våra kunder har på material framöver. Vi söker samarbete med tillverkare och leverantörer för att försöka påverka dem att använda produkter med lägre klimatavtryck. Vi arbetar t ex med ”Miljödialogen”, vilket är ett frågeformulär till leverantören kring hur de arbetar med miljöfrågan. Enkäten ligger till grund för ett lärande kring hur långt respektive segment har kommit i utvecklingen och vad som kan vara ett möjligt nästa steg. Vi arrangerar också leverantörsträffar, där vi för samman materialproducenter och byggproduktstillverkare för att tillsammans hitta vägarna framåt.

Vad ställs det för krav kopplat till klimatavtryck från byggprojekt?

Anna Högberg: Vi ser en påtaglig ökning av våra kunders ambitioner inom hållbarhetsområdet, vilket visar sig bland annat genom tuffare gränsvärden för klimatpåverkan från byggnader samt ökade krav på kontinuerlig redovisning av klimatpåverkan genom hela byggprocessen. Från och med januari 2022 trädde även lagen om klimatdeklaration i kraft, vilket innebär att samtliga byggherrar är skyldiga att redovisa klimatpåverkan från nyuppförda byggnader. Vi noterar också generellt ökade lagkrav avseende rapportering av klimatpåverkan genom t ex EU-taxonomin och EU:s nya regler kring hållbarhetsredovisning (CSRD). Vi uppfattar också att det blir allt vanligare att finansiärer vill använda reducerat klimatavtryck som villkor för gröna lån.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.