Affärsledning, styrelse och bolagsstyrning

Affärsledning

Peabs affärsledning består av koncernledningen, operativa chefer och stödfunktioner.

Styrelse

Information om Peabs styrelse, som består av åtta styrelseledamöter.

Bolagsstyrning

Med bolagsstyrning avses de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. Dessa beslutssystem består dels av externa regelverk som aktiebolagslagen samt övrig relevant lagstiftning, regelverk för emittenter, Nasdaq Stockholm och Svensk kod för bolagsstyrning, och dels av Peabs bolagsordning, Peabs Uppförandekod samt övr...

Dela det här på: