Bolagsstyrning

Med bolagsstyrning avses de beslutssystem genom vilka ägarna, direkt eller indirekt, styr bolaget. Dessa beslutssystem består dels av externa regelverk som aktiebolagslagen samt övrig relevant lagstiftning, regelverk för emittenter, Nasdaq Stockholm och Svensk kod för bolagsstyrning, och dels av Peabs bolagsordning, Peabs Uppförandekod samt övriga interna regelverk och policyer som styrelse och koncernledning beslutar om.

Årsstämma 2022

Årsstämma för aktieägare i Peabs AB ägde rum torsdagen den 5 maj 2022.

Finansiella rapporter

Läs och ladda ner Peabs finansiella rapporter.

Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling.