Valberedning

I enlighet med den instruktion ”Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen i Peab” som antagits av Peabs årsstämma, ska ledamöterna i Peabs valberedning utses av de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget som önskar utse en ledamot.

Utöver dessa ska styrelsens ordförande vara ledamot i valberedningen. Valberedningen väljer sen inom sig ordförande i valberedningen. Styrelsens ordförande ska inte vara valberedningens ordförande.

När valberedningen konstituerat sig kommer namnet på ledamöterna och uppgift om vilken ägare de representerar att publiceras här.

Valberedningen ansvarar för att bereda och presentera förslag till styrelseordförande, styrelseledamöter, styrelsearvode (uppdelat på ordförande, ledamöter och utskott), ordförande vid stämman, arvodering av revisorer och val av revisorer samt förslag till regler för valberedningen.

Valberedningens förslag lämnas i samband med kallelsen till kommande årsstämma.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra det via e-post valberedning@peab.se.

Dela det här på: