Valberedning

I enlighet med årsstämmans beslut 2021 ska Peabs valberedning bestå av en representant för var och en av de till röstetalet tre största aktieägarna enligt aktieboken per den 30 september samt styrelsens ordförande.

Valberedningen utser inom sig ordförande för valberedningen. För den händelse någon av valberedningens ledamöter lämnar valberedningen innan dess arbete för året är slutfört ska ordföranden för valberedningen, vid behov, utse ny ledamot till valberedningen. Om det är ordförande som lämnar utser övriga ledamöter ny ordförande som sedan beslutar om utseende av ny ledamot.

Valberedningen har nu utsetts enligt ovan och består av Anders Sundström som representerar dels Ekhaga Utveckling AB,  dels Mats Paulsson med familj och Ulf Liljedahl som representerar AB Axel Granlund.

Anders Runevad är i egenskap av styrelseordförande i Peab AB ledamot i Peabs valberedning.

Valberedningen har utsett Ulf Liljedahl till valberedningens ordförande.

Årsstämman kommer att äga rum den 5 maj 2022.

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen är välkomna att göra det via e-post valberedning@peab.se.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.