Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med klimat- och miljöåtgärder och ett starkt socialt engagemang, lokalt förankrat genom ett Närproducerat Samhällsbygge. Vi värnar om en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. Uppförandekoden visar vägen genom att beskriva våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare. Med ständiga förbättringar tar vi ansvar som Nordens Samhällsbyggare.

Om uppförandekoden

Grunden för uppförandekoden är Peabs kärnvärden som vägleder oss i allt vi gör. Peab har
undertecknat FN:s Global Compact, och uppförandekoden bygger på dess 10 principer inom
områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Principerna i uppförandekoden baseras även på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s globala mål för hållbar utveckling och ILO:s kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet.

Peab följer dessutom genom koden de rättigheter som presenteras i OECD:s Riktlinjer för Multinationella Företag och FN:s vägledande principer för Företag och Mänskliga Rättigheter (UNGP), de allmänna principerna i det Internationella Regelverket för Mänskliga Rättigheter samt OECD:s konvention mot mutor och dess rekommendationer

Peabs uppförandekod är tillsammans med våra kärnvärden vårt viktigaste styrande dokument. Den hjälper oss att fatta rätt beslut i vardagen – beslut som påverkar oss alla och som gör både vår arbetsplats och omvärld lite bättre. Det är så vi tar ansvar.

Vi kräver att uppförandekoden efterlevs

Uppförandekodens principer följs löpande upp som en naturlig del i verksamheten. Här har ledning
och chefer på alla nivåer ett särskilt stort ansvar att föregå med gott exempel. En medarbetare som
känner osäkerhet runt tillämpningen i det dagliga arbetet kan få vägledning av sin chef. Till stöd finns Peabs etiska råd

Medarbetare i Peab ska slå larm vid misstanke om sådant som strider mot uppförandekoden eller lagstiftning. Peab ger flera möjligheter att rapportera misstankar om överträdelser. I första hand rapporterar Peabs medarbetare till sin närmaste chef. Om detta av olika skäl inte är lämpligt finns möjlighet att rapportera anonymt via Peabs system för visselblåsning (whistleblowing). Det är viktigt att veta, att medarbetare kan rapportera misstankar om missförhållanden samt oetiska beteenden utan att utsättas för negativa konsekvenser.

Om en medarbetare i Peab inte agerar i enlighet med uppförandekoden leder det till korrigerande åtgärder.

För vissa delar av uppförandekoden rekommenderas ytterligare fördjupning, förklaring eller vägledning i annan styrande dokumentation. Dessa hänvisningar återfinns i textrutor med rubriken ”Läs mer här” i koden. Det finns ytterligare styrande dokumentation som inte hänvisas till i koden, men som finns på avsedd plats på intranätet.

Peabs uppförandekod fastställs av styrelsen årligen i samband med det styrelsemöte som behandlar bokslutskommunikén.

Kort sammanfattning av Peabs uppförandekod

Affärsetik och affärsprinciper

 • Vi följer lagar och förordningar
 • Vi accepterar inte korruption och mutor
 • Vi följer konkurrensrättsliga lagar
 • Vi respekterar internationella sanktioner
 • Vi arbetar för att motverka ekonomisk brottslighet

Mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden

 • Vi prioriterar säker arbetsmiljö och hälsa
 • Vi verkar för likabehandling och mångfald
 • Vi accepterar inte barnarbete
 • Vi accepterar inte tvångs- eller skuldarbete
 • Vi värnar rätten till föreningsfrihet
 • Vi värnar om skäliga anställningsvillkor
 • Vi visar respekt för varandra i sociala medier
 • Vi ger inga politiska bidrag och våra arbetsplatser är politiskt neutrala
 • Vi ger media öppen och korrekt information
 • Vi skyddar vår information
 • Klagomål och visselblåsning

Miljö

 • Vi värnar om klimat och miljö
 • Vi arbetar för att minska verksamhetens miljöpåverkan
 • Vi ställer krav på affärspartners

Värdekedjan

 • Vi ställer krav i vår värdekedja

Peabs uppförandekod

Peab arbetar enligt Byggföretagens uppförandekod

Byggföretagen har en gemensam uppförandekod för sina medlemsföretag.

Peabandan

Utan skickliga medarbetare inga högkvalitativa jobb. Och grunden för det är en god anda i företaget, en företagskultur som alla är med och bygger. Peabandans hörnstenar är våra kärnvärden: Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga.

Visselblåsning

Bolagen i Peabkoncernen vill upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik, med säkerhet och respekt för de människor som berörs av vår verksamhet.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.