Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med klimat- och miljöåtgärder och ett starkt socialt engagemang, lokalt förankrat genom ett Närproducerat Samhällsbygge. Vi värnar om en god affärsetik och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. Uppförandekoden visar vägen genom att beskriva våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners. Med ständiga förbättringar tar vi ansvar som Nordens Samhällsbyggare.

Om uppförandekoden

Grunden för uppförandekoden är Peabs kärnvärden som vägleder oss i allt vi gör. Peab har
undertecknat FNs Global Compact, och uppförandekoden bygger på dess 10 principer inom
områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Principerna i
uppförandekoden baseras även på FNs deklaration om mänskliga rättigheter, FN:s globala mål för
hållbar utveckling och ILOs kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet.

Peabs uppförandekod är tillsammans med våra kärnvärden vårt viktigaste dokument. Den hjälper oss att fatta rätt beslut i vardagen – beslut som påverkar oss alla och som gör både vår arbetsplats och omvärld lite bättre. Det är så vi tar ansvar.

Vi kräver att uppförandekoden efterlevs

Uppförandekodens principer följs löpande upp som en naturlig del i verksamheten. Här har ledning
och chefer på alla nivåer ett särskilt stort ansvar att föregå med gott exempel. En medarbetare som
känner osäkerhet runt tillämpningen i det dagliga arbetet kan få vägledning av sin chef. Till stöd finns Peabs etiska råd

Medarbetare i Peab ska slå larm vid misstanke om sådant som strider mot uppförandekoden eller
lagstiftning. Peab ger flera möjligheter att rapportera misstankar om överträdelser. I första hand
rapporterar Peabs och affärspartners medarbetare till sin närmaste chef. Om detta av olika skäl inte är lämpligt finns möjlighet att rapportera anonymt via Peabs system för visselblåsning (whistleblowing).

Om en medarbetare i Peab inte agerar i enlighet med uppförandekoden leder det till korrigerande
åtgärder. Om en affärspartner upprepat eller allvarligt bryter mot uppförandekoden kommer
affärssamarbetet att avvecklas.

Peabs uppförandekod fastställs av styrelsen årligen i samband med det styrelsemöte som behandlar bokslutskommunikén.

Kort sammanfattning av Peabs uppförandekod

Affärsetik och affärsprinciper

 • Vi följer lagar och förordningar
 • Vi accepterar inte korruption
 • Vi följer konkurrensrättsliga lagar
 • Vi arbetar för att motverka ekonomisk brottslighet

Mänskliga rättigheter och affärsförhållanden

 • Vi prioriterar säker arbetsmiljö och hälsa
 • Vi verkar för likabehandling och mångfald
 • Vi accepterar inte kränkande särbehandling eller diskriminering
 • Vi accepterar inte barnarbete
 • Vi accepterar inte tvångs- eller skuldarbete
 • Vi värnar rätten till föreningsfrihet
 • Vi värnar om skäliga anställningsvillkor

Miljö

 • Vi värnar om klimat och miljö
 • Vi arbetar för att minska verksamhetens miljöpåverkan
 • Vi ställer krav på affärspartners

Peabs uppförandekod

Peab arbetar enligt Byggföretagens uppförandekod

Byggföretagen har en gemensam uppförandekod för sina medlemsföretag.

Peabandan

Utan skickliga medarbetare inga högkvalitativa jobb. Och grunden för det är en god anda i företaget, en företagskultur som alla är med och bygger. Peabandans hörnstenar är våra kärnvärden: Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga.

Visselblåsning

Bolagen i Peabkoncernen vill upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik, med säkerhet och respekt för de människor som berörs av vår verksamhet.

Dela det här på: