Peabs etiska råd

Etiska rådets uppdrag är att stödja, stärka och utveckla Peabs etiska förhållningssätt. Det innefattar bland annat att svara på frågor av etisk karaktär från verksamheten och medarbetarna, att kommunicera Peabs förhållningssätt i etiska frågor, internt och externt, samt att bereda och besluta i frågor när lag eller etiska riktlinjer överträtts.

Etiska rådet säkerställer att överträdelser av uppförandekod och lagar, samt ärenden som rör diskriminering och kränkande särbehandling, korruption och ekonomiska oegentligheter, utreds och behandlas konsekvent och opartiskt. Åtgärder som kan vidtas vid överträdelser kan vara allt från tillsägelse och information om vad som gäller på arbetsplatsen till skriftlig erinran, uppsägning, avsked och polisanmälan. Etiska rådet säkerställer att incidenter som inträffar i koncernen behandlas på samma sätt, oavsett inom vilken del av verksamheten dessa inträffar och vilken befattningshavare som gjort överträdelsen.

Det etiska rådet, som består av chefsjurist, säkerhetschef samt HR-chefer från samtliga affärsområden, sammanträder 10 gånger årligen och rapporterar direkt till koncernledningen. Avrapporteringen sker halvårsvis och utöver det vid behov. Styrelsen följer arbetet med, och utvecklingen av, etik och antikorruption genom föredragningar på styrelsemöten och får information direkt om allvarliga incidenter inträffar mellan mötena.

Händelser under 2022

Under 2022 uppdagades:

  • 0 bekräftade fall av konkurrenshämmande aktiviteter, överträdelser av konkurrenslagstiftningen eller monopolbeteenden som lett till rättsliga åtgärder
  • 1 fall av misstänkt korruption och 0 interna händelser av misstänkta ekonomiska oegentligheter.

Ärendena hanterades av ansvarig chef med stöd av Etiska rådet. Samtliga ärenden renderade i arbetsrättsliga åtgärder.

I samverkan mot mutor

Peab har tillsammans med andra stora aktörer i byggbranschen undertecknat en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting för att stärka arbetet mot korruption.

Riskanalys korruption

Etiska rådet gör löpande riskanalyser och det åtgärdsprogram som Peab arbetar med är ett resultat av dessa riskanalyser.

Visselblåsning

Bolagen i Peabkoncernen vill upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik, med säkerhet och respekt för de människor som berörs av vår verksamhet.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.