Riskanalys korruption

Peabs etiska råd hanterar överträdelser mot lag och andra regler och föreskrifter som konstaterats äga rum inom verksamheten, däribland korruptionsbrott, bland annat i syfte att sådana överträdelser hanteras konsekvent i koncernen. En annan del i Etiska rådets arbete är att utveckla det förebyggande arbetet för att motverka korruption. Här är riskanalyser avseende korruption en viktig del. Etiska rådet gör löpande riskanalyser och det åtgärdsprogram som Peab arbetar med är ett resultat av dessa riskanalyser.

Etiska risker kan innebära att medarbetare i Peab inte agerar i enlighet med Peabs uppförandekod och att de är involverade i oegentligheter, mutor eller korruption. Etiska risker kan också vara förknippade med överträdelser av mänskliga rättigheter i det egna företaget eller i leverantörskedjan. Det finns även etiska aspekter av brister som rör diskriminering och kränkande särbehandling.

Etiska överträdelser kan leda till böter, juridiska sanktioner, skadat varumärke och att Peab utesluts från upphandlingar.

Löpande riskanalyser och djupare granskning

Peab bedriver ett systematiskt etikarbete med fokus på förebyggande utbildningar, en tydlig uppförandekod och tydliga konsekvenser vid överträdelser. Löpande görs riskanalyser kring etiska risker och korruption. Utöver dessa gör Etiska rådet kontinuerliga analyser av konstaterade korruptionsbrott. Iakttagelser som gjordes vid den senaste analysen september 2021 var bland annat att:

 • den vanligaste formen av korruption/ekonomiska oegentligheter är att en anställd använder sin position för att få otillbörliga ekonomiska förmåner
 • risk för korruption/ekonomiska oegentligheter ökar när en anställd har bisysslor i närliggande verksamheter/branscher
 • under de två senaste åren har inget fall konstaterats där Peabanställda givit muta, dock har anställda i några fall konstaterats ha mottagit muta
 • inga tydliga tecken på att korruption/ekonomiska oegentligheter är mer utbredd vid offentligt finansierad, jämfört med privat finansierad, verksamhet har konstaterats
 • informationen i koncernens olika IT-system, t ex olika typer av ekonomisystem, lönesystem och inköpssystem är viktiga källor i arbetet mot korruption. Spårbarhet i systemen är en framgångsfaktor vid genomförande av internutredningar och bidrar till att ekonomiska transaktioner kan följas upp.

Åtgärdsprogram mot korruption

Genom åren har Peab utvecklat ett åtgärdsprogram mot korruption. Detta program bygger på följande hörnstenar: 

 • Det ska vara lätt att göra rätt
 • Tillförlitliga utredningar av överträdelser
 • Konsekvent påföljdshantering av överträdelser
 • Tydlighet och transparens om arbetet och utfallet av detta
 • Regelverk för bisysslor
 • Process för bakgrundsundersökning och referenstagning vid anställning

Det är nödvändigt att ett antal samverkande faktorer finns på plats och löpande utvecklas för att åtgärdsprogrammet ska få bästa effekt. Dessa faktorer är:

 • Tonen i toppen
  En koncernledning som tydligt tar ställning mot alla former av korruption. Etiska rådet är direkt underställt koncernledningen.
 • Tydliga regelverk
  Peabs uppförandekod, Leverantörskod samt Riktlinjer om Antikorruption är tydliga med att korruption inte accepteras i Peab. Vi har nolltolerans mot korruption. Vi har även ett antal andra klargörande interna regelverk, så som Riktlinjer för representation och förmåner, Instruktion för bisysslor och Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling.

  Peab följer IMMs näringslivskod, Byggföretagens uppförandekod, Samhällsbyggnadssektorns etiska regler samt branschens Överenskommelse mot mutor och korruption (ÖMK).

 • Bra och aktuell utbildning som genomförs fortlöpande
  Peab har sedan lång tid utbildat, och fortsätter att utbilda anställda i etik och antikorruption och i konkurrensrätt och uppdaterar utbildningarna löpande med nya aktuella case. Samma sak gäller likabehandlingsområdet.
 • Professionell utredning och tydliga konsekvenser av överträdelser
  Misstänkta överträdelser utreds av Peabs funktion för Etik och säkerhet. Peabs Etiska råd bereder och beslutar i ärenden som rör korruption. I detta ansvar ingår att se till att konsekvenser av likartade överträdelser är de samma oavsett befattning inom koncernen.
 • Deltagande i branschforum som arbetar för att förebygga korruption
  Peab har varit med och tagit fram och är undertecknande part i ÖMK (Överenskommelse för att motverka mutor och korruption inom den offentligfinansierade bygg- och fastighetssektorn).
  Peab är representerat i Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd.
 • Tydlig kommunikation
  Transparens i informationen om inträffade överträdelser och konsekvenser av dessa både internt och externt. I Peabs års- och hållbarhetsredovisning redovisas varje år antal konstaterade fall av korruption respektive annan ekonomisk oegentlighet per år, liksom hur många medarbetare som genomfört utbildningar inom etik och antikorruption.
 • Whistleblower-system, anonymt/konfidentiellt
  Peab har flera kanaler för visselblåsning, däribland möjlighet att helt anonymt rapportera överträdelser via extern part. Denna kanal kan även nås av externa intressenter, via hemsidan.
 • Samverkan med ekonomifunktion och övriga stödfunktioner
  För att hela tiden förbättra uppföljning och intern kontroll och utveckla bättre spårbarhet i digitala system samverkar Etiska rådet med funktionerna för ekonomi, personal, inköp m fl inom Peab.
 • Löpande riskanalyser och omvärldsbevakning inom korruptionsområdet
  Etiska rådet genomför löpande riskanalyser avseende korruption och följer IMMs, Byggchefernas och andra relevanta organisationers bevakning. Etiska rådets medlemmar deltar och ingår i panelen på seminarier och andra typer av sammankomster som behandlar etik- och korruptionsfrågor.

Foto: Samuel Unéus

Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Peabs etiska råd

Etiska rådets uppdrag är att stödja, stärka och utveckla Peabs etiska förhållningssätt.

Visselblåsning

Bolagen i Peabkoncernen vill upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik, med säkerhet och respekt för de människor som berörs av vår verksamhet.

Dela det här på:

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). Klickar du på "Cookies" i sidfoten kan du se vilka cookies som används och ändra dina cookie-inställningar.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.