Riskanalys korruption

Etiska Rådet spelar en central roll i identifieringen och hanteringen av överträdelser av lagstiftning och andra regelverk inom Peab, inklusive korruptionsrelaterade brott. Etiska Rådets ansvar sträcker sig till att säkerställa en konsekvent tillämpning av reaktioner på sådana överträdelser över hela koncernen. Ett fundamentalt inslag i Etiska Rådets uppdrag är också att driva och förbättra det preventiva arbetet för att bekämpa korruption, varvid riskanalyser specifikt riktade mot korruption utgör en viktig komponent. Dessa riskanalyser, som utförs kontinuerligt av Etiska Rådet, ligger till grund för det åtgärdsprogram som Peab för närvarande utvecklar och implementerar.

Risken för etisk överträdelse omfattar situationer där Peabs medarbetare inte följer uppförandekoden, vilket kan leda till inblandning i oegentligheter, bestickning eller korruption. Dessa risker kan även inkludera brott mot mänskliga rättigheter, både inom koncernen och längs värdekedjan, samt andra avvikelser av etisk karaktär kopplade till diskriminering och kränkande särbehandling.

De konsekvenser som etiska överträdelser kan föra med sig är betydande, däribland pålagda böter, rättsliga sanktioner, varumärkesskador och risk för att Peab blir exkluderade från framtida upphandlingsprocesser. Att proaktivt hantera och förebygga dessa risker är av yttersta vikt för att upprätthålla vårt anseende och säkerställa efterlevnad av såväl interna som externa etiska standarder.

Löpande riskanalyser och djupare granskning

Peabs etikarbete under 2023 präglas av en systematisk och proaktiv ansats, där fokus ligger på förebyggande utbildning, en klar och tydlig uppförandekod, samt konsekvenser för regelöverträdelser. Genom regelbundna riskanalyser identifierar och hanterar vi potentiella etiska risker och tecken på korruption. Etiska rådet låter genomföra utredningar när indikationer på denna typ av överträdelser inträffar.

Vid den senaste revisionen i november 2023 framkom specifika mönster och tendenser som är kritiska för att justera och utveckla våra interna riktlinjer och förfaranden. Dessa insikter möjliggör även utveckling av proaktiva strategier för att förhindra framtida oegentligheter. Nedan presenteras några av de tydligaste reflektionerna:

 • Efter informationsinsatser riktade mot anställda inom hela koncernen om visselblåsarsystemet har vi noterat en ökning av antalet rapporter. Detta ses som ett tecken på förbättrad medvetenhet och en beredvillighet att rapportera potentiella oegentligheter, vilket är ett positivt steg mot tidig upptäckt och åtgärdande av felaktigheter.
 • Vanliga former av korruption inkluderar missbruk av sin position för personlig vinning, exempelvis genom att ingå ofördelaktiga affärsavtal eller genom att otillbörligt favorisera underleverantörer.
 • Sidoverksamheter hos anställda utgör en betydande riskfaktor, särskilt om dessa är inom samma eller liknande branscher. Bisysslor kan leda till intressekonflikter och olämpligt utnyttjande av Peabs resurser. Vi hanterar detta genom att kräva formellt godkännande för alla bisysslor, vilket syftar till att skydda både Peab och den enskilde medarbetaren från potentiella konflikter.
 • Det ska vara lätt att göra rätt. Situationer som underlättar missbruk bekräftar ordspråket "tillfället gör tjuven". Vi tar tillvara de erfarenheter som inträffade incidenter ger och anpassar och systematiserar löpande vårt arbetssätt genom att utveckla den interna kontrollen och andra övervakningsmekanismer.
 • Inga fall av oegentligheter har upptäckts i offentligt finansierade projekt som Peab varit involverad i under senare år. Att såväl vi själva som våra offentligfinansierade samarbetspartners har fokus på korruptionsrisker och anpassar arbetssätt och kontrollsystem till detta är en framgångsfaktor i arbetet mot korruption.
 • IT-systemen inom koncernen, som ekonomi-, lön- och inköpssystem, är avgörande för korruptionsbekämpning. Systemens spårbarhet spelar en viktig roll i internutredningar och säkerställer att finansiella och andra transaktioner kan följas upp.

Åtgärdsprogram mot korruption

Genom åren har Peab utvecklat ett åtgärdsprogram mot korruption. Detta program bygger på följande hörnstenar:

 • Det ska vara lätt att göra rätt
 • Tillförlitliga utredningar av överträdelser
 • Konsekvent påföljdshantering av överträdelser
 • Tydlighet och transparens om arbetet och utfallet av detta
 • Formella godkännandeprocesser vid önskemål om bisysslor
 • Process för bakgrundsundersökning och referenstagning vid anställning
 • Fyraögon-principen

Det är nödvändigt att ett antal samverkande faktorer finns på plats och löpande utvecklas för att åtgärdsprogrammet ska få bästa effekt. Dessa faktorer är:

 • Tonen i toppen
  En koncernledning som tydligt tar ställning mot alla former av korruption. Etiska rådet är direkt underställt koncernledningen.
 • Tydliga regelverk
  Peabs uppförandekod, Leverantörskod samt Riktlinjer om Antikorruption är tydliga med att korruption inte accepteras i Peab. Vi har nolltolerans mot korruption. Vi har även ett antal andra klargörande interna regelverk, så som Riktlinjer för representation och förmåner, Riktlinjer om Bisysslor, Riktlinjer om Konkurrensrätt, och Likabehandlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling.

  Peab följer IMMs näringslivskod, Byggföretagens uppförandekod, Samhällsbyggnadssektorns etiska regler samt branschens Överenskommelse mot mutor och korruption (ÖMK).

 • Bra och aktuell utbildning som genomförs fortlöpande
  Peab prioriterar kontinuerligt utbildning inom kritiska områden som etik, konkurrensrätt och antikorruption, samtidigt som innehållet förnyas regelbundet med nya relevanta fallstudier för att förbli aktuellt och effektivt. Denna strategi tillämpas även inom området för likabehandling. Under 2023 har Peab infört en obligatorisk omfattande utbildning för alla medarbetare som täcker centrala aspekter inklusive konkurrens, antikorruption, arbetsmiljö, miljö, hållbarhet, etik, IT-säkerhet och due diligence/tillbörlig aktsamhet.
 • Professionell utredning och tydliga konsekvenser av överträdelser
  Misstänkta överträdelser utreds av Peabs säkerhetsavdelning, som är den del av Peabs Etiska Råd. Peabs Etiska råd bereder och beslutar särskilt i ärenden som rör korruption. I detta ansvar ingår att se till att konsekvenser och disciplinära åtgärder av likartade överträdelser är de samma oavsett befattning inom koncernen.
 • Deltagande i branschforum som arbetar för att förebygga korruption
  Peab har varit med och tagit fram och är undertecknande part i ÖMK (Överenskommelse för att motverka mutor och korruption inom den offentligfinansierade bygg- och fastighetssektorn), vilken ska uppdateras under 2024. Peab är representerat i Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd.
 • Tydlig kommunikation
  Transparens i informationen om inträffade överträdelser och konsekvenser av dessa både internt och externt. I Peabs års- och hållbarhetsredovisning redovisas varje år antal konstaterade fall av korruption respektive annan ekonomisk oegentlighet per år, liksom hur många medarbetare som genomfört utbildningar inom etik och antikorruption. Styrelsen mottar en årlig rapport om samtliga visselblåsarförseelser, medan koncernledningen får en uppdatering halvårsvis.
 • Whistleblower-system, anonymt/konfidentiellt
  För att underlätta upptäckt och rapportering av överträdelser har Peab etablerat flera kanaler för visselblåsning. Dessa inkluderar en möjlighet för helt anonyma rapporter genom en extern rapporteringstjänst. Denna tjänst är inte bara tillgänglig för våra anställda utan kan även utnyttjas av externa parter genom våra webbsidor. Varje dotterbolag inom koncernen med fler än 50 anställda har tillgång till en dedikerad intern visselblåsarfunktion samt en övergripande koncernkanal för att rapportera eventuella oegentligheter.

  Affärspartners som underleverantörer och underentreprenörer förväntas rapportera eventuella etiska överträdelser de observera inom eller kopplat Peabkoncernen. Dessa förstärkta åtgärder för tillbörlig aktsamhet och kontroll är centrala för att stärka integriteten i vår värdekedja.

 • Funktionsöverskridande samarbete
  Etiska rådet arbetar nära ekonomiavdelningen och andra stödfunktioner för att kontinuerligt förbättra vår uppföljning och förstärka den interna kontrollen. Genom detta samarbete strävar vi efter att förbättra spårbarheten i våra digitala system och förfina våra processer inom områden som ekonomi, HR och inköp.
 • Löpande riskanalyser och omvärldsbevakning inom korruptionsområdet
  Etiska rådet genomför löpande riskanalyser avseende korruption och följer IMMs, Byggchefernas och andra relevanta organisationers bevakning. Etiska rådets medlemmar deltar och ingår i panelen på seminarier och andra typer av sammankomster som behandlar etik- och korruptionsfrågor.

Foto: Samuel Unéus

Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Peabs etiska råd

Etiska rådets uppdrag är att stödja, stärka och utveckla Peabs etiska förhållningssätt.

Visselblåsning

Bolagen i Peabkoncernen vill upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik, med säkerhet och respekt för de människor som berörs av vår verksamhet.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.