Ersättningar

Peab strävar efter marknadsmässig totalersättning som gör det möjligt att rekrytera och behålla rätt medarbetare. För att avgöra vad som är en marknadsmässig totalersättning och utvärdera rådande nivåer, görs varje år jämförelsestudier med relevanta branscher och marknader.

Verkställande direktörens totalersättning beslutas av styrelsen. Ersättningsfrågor rörande övriga i ledande befattningshavare beslutas av styrelsens ersättningsutskott och styrelsen informeras i efterhand. Peab tillämpar, för hela organisationen, principen att varje chefs överordnade alltid ska vara informerad om och godkänna rekrytering av och ersättning till medarbetare.

Den totala ersättningens delar består av: 

  • fast lön
  • rörlig lön
  • pension
  • LTI-program samt
  • övriga ersättningar och förmåner

Vår ersättningsfilosofi

  • Konkurrenskraftig totalersättning
  • Koppling till långsiktig återinvestering i Peabaktier/-fond
  • Transparens och enkelhet

Fast lön

Den fasta lönen omprövas årligen och utgör basen för beräkning av den rörliga lönen.

Rörlig lön

Flertalet resultatansvariga chefer har även en rörlig lön. Den rörliga lönen baseras på årligt fastställda individuella mål, mål för överordnad enhet och koncernens mål. Därigenom blir den årliga rörliga lönen tydligt kopplad till den enskildes arbetsinsats och prestation, men även till koncernens resultat. Målen är främst kvantitativa och baseras på faktorer som stödjer företagets långsiktiga strategi.

Dela det här på: