Ersättningsrapport

Ersättningsrapporten är framtagen utifrån lagkrav i aktiebolagslagen, gällande från 10 juni 2019, samt Svensk kod för bolagsstyrning gällande från 1 januari 2021. EU-kommissionens standardiserade rapportmall har tillämpats i de delar som motsvarar svensk praxis och gällande lagstiftning.

I enlighet med ABL, 53 a §, ska styrelsen för varje räkenskapsår upprätta en rapport över utbetald och innestående ersättning som omfattas av Peabs vid var tid gällande ersättningspolicy. I Ersättningsrapport 2022 redovisas Peabs tillämpning av ersättningspolicyn och hur den totala ersättningen förhåller sig till policyn.

Verkställande direktörens ersättningar redovisas i Ersättningsrapporten. Övrig koncernledning har exkluderats i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning.

Initialt ges bakgrundsinformation om Peabs allmänna finansiella utveckling och viktiga händelser under räkenskapsåret. Hur detta är kopplat till ersättningspolicyn samt dess tillämpning beskrivs därefter i Ersättningsrapporten.

För ytterligare information om ersättningsutskottets arbete hänvisas till bolagsstyrningsrapporten i årsredovisningen. Information om ersättning, sociala kostnader, pension och andra förmåner redovisas i not 9 ”Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar i årsredovisningen för 2022. I samma not återfinns ersättningen till styrelsens ledamöter.

2022 i korthet

2022 blev ett år med flera utmaningar, men Peab fortsatte att stå stabilt i  samhällsbyggandet run­tom i Nor­den. Samtidigt som vi har hanterat osäkerhet i omvärlden har vi på många sätt bidragit till att för­bätt­ra var­da­gen för män­ni­skor där de lever sina liv.

När vi sum­me­rar 2022 kan vi slå fast att Peab, trots en utmanande tid, kan lägga ett stabilt resultat bakom sig. Framför allt har vår breda affärsmodell med fyra samverkande affärsområden än en gång visat att vi har förmågan att möta varierande marknadsförutsättningar inom olika segment och geografier. Kon­cer­nens net­to­om­sätt­ning ökade under 2022 med fem pro­cent och uppgick till 63 mil­jar­der kro­nor. De höga material- och energikostnaderna som präglat året förklarar en stor del av omsättningsökningen. Rö­rel­se­re­sul­ta­tet upp­gick till 2,7 mil­jar­der kro­nor och rö­rel­se­mar­gi­na­len till 4,3 procent.

Tydliga hållberhetsprioriteringar

De icke-​finansiella målen är ett ut­tryck för vårt an­svars­ta­gan­de och de­fi­ni­e­rar där­för sam­ti­digt våra pri­o­ri­te­ra­de håll­bar­hets­frå­gor, som är åtta till antalet. Som en le­dan­de nor­disk sam­hälls­byg­ga­re har vi stor på­ver­kan – och därmed också ett stort an­svar. Det an­sva­ret hand­lar både om att vi i vår egen verk­sam­het strä­var efter att välja den mest håll­ba­ra vägen och driva håll­bar ut­veck­ling i bran­schen. Det tar våra mål­om­rå­den fasta på. År 2045 ska vi vara kli­mat­ne­utra­la och längs vägen har vi sla­git fast två mål för koldioxidintensitet fram till 2030. Vi ska också se till att vi tar vara på all den kom­pe­tens som finns i sam­häl­let och vi ska se till att dessa kom­pe­ten­ta med­ar­be­ta­re kan ar­be­ta i tryg­ga och ut­veck­lan­de sam­man­hang. Där­för har vi satt mål kring både jäm­ställd re­kry­te­ring och ar­bets­platso­lyc­kor.

Total ersättning

Den totala ersättningen för verkställande direktören utgörs av fast lön, årlig rörlig ersättning på individuell basis (STI), långsiktiga incitamentsprogram (LTI), avgiftsbestämd pension enligt ITP-planen samt förmånsbil och övriga icke monetära förmåner. I tabellen nedan redovisas den totala ersättningen för verkställande direktören för tidsperioden 2018-2022.

Verkställande direktör (kkr) År Grundlön Rörlig ersättning LTI-program Övriga förmåner/ ersättningar Pensions-kostnad Summa Andel rörlig
Jesper Göransson 2018 7.200 2.477 1.389 563 3.668 15.297 25,3%
Jesper Göransson 2019 7.416 3.110 1.754 714 3.829 16.823 28,9%
Jesper Göransson 2020 7.944 2.320 1.205 498 4.158 16.125 21,9%
Jesper Göransson 2021 7.968 4.781 2.435 485 4.240 19.909 36,2%
Jesper Göransson 2022 8.760 876 - 558 4.691 14.885 5,9%


Kommentar
: Den totala ersättningen för verkställande direktören är i enlighet med de grundläggande principerna i ersättningspolicyn och inom de angivna ramarna. Andelen rörlig ersättning följer marknadspraxis för motsvarande bolag.

Rörlig ersättning – ettårigt incitamentsprogram (STI)

Koncernledningen kan, från tid till annan, erbjudas rörlig ersättning. Sådan rörlig ersättning får högst uppgå till 60 procent av fast lön och ska främst vara baserad på̊ Peabkoncernens lönsamhet samt andra, vid var tid, väsentliga koncernmål. I nuvarande program är resultatmåtten kopplade till företagets strategiska mål i form av lönsamhet, kundnöjdhet, arbetsmiljö och hållbarhet.

Rörlig ersättning fastställs för varje enskilt verksamhetsår och regleras året efter intjänandet. Utbetalning sker antingen som lön eller placeras som pensionssparande i finansiellt instrument med koppling till Peabaktien.

I tabellen nedan redovisas den rörliga ersättningen (STI) för verkställande direktören år 2022. (Notera att definitioner samt numeriskt utfall av resultatmått ej redovisas pga det affärskritiska innehållet).

År 2022 2021 2020 2019 2018
Maximalt utfall 60% 60% 60% 60% 60%
Utfall 10% 60% 29% 42% 34%


Kommentar
: Resultatmåtten, baserade på lönsamhet, hållbarhet och arbetsmiljö utfaller med 10% för 2022.

Rörlig ersättning – långsiktigt incitamentsprogram (LTI)

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan erbjudas att delta i ett LTI-​program. För 2021-​2023 har ett LTI-​program lanserats med årliga avstämningar av rörelsemarginalmål för koncernen. Programmet riktar sig till cirka 600 av koncernens nyckelpersoner. För att erhålla utdelning i LTI-​programmet krävs att den anställde är kvar i anställning den 31 december 2023. För ledande befattningshavare och verkställande direktören är maximalt årligt utfall (exklusive sociala avgifter) 40 procent av den fasta lönen. Utfall av LTI-​programmet ska placeras i ett pensionssparande med koppling till Peabaktien.

År 2022 2021 2020 2019 2018
Rörelsemarginal, segmentsredovisning 4,3% 5,2% 6,2% 4,7% 4,9%*
Maximalt utfall 40% 40% 40% 40% 40%
Utfall 0% 30% 15% 24% 19%

* 2018 ej omräknad med hänsyn till nya redovisningsprinciper.

Kommentar: Resultatmåttet, som är baserat på koncernens rörelsemarginal, har utfallit positivt under åren 2018-2020 och ger 19% i utfall år 2018, 24% år 2019 och 15% år 2020. För år 2021 gjordes avsättning med 30% men för år 2022 har ingen avsättning i LTI-programmet gjorts. Utfallen 2021-2023 är villkorade av att verkställande direktören är anställd på Peab under hela tidsperioden. Om tidsperioden skulle bli kortare än vad som anges i villkoren för incitamentsprogrammet utbetalas ingen rörlig ersättning även om avsättningar tidigare har redovisats.

Peab, verkställande direktör samt medarbetare (2018 – 2022)

I tabellen nedan redovisas Peabs finansiella resultat (Mkr), den årliga totala ersättningen för den verkställande direktören och den genomsnittliga totala ersättningen för övriga medarbetare under de tre senaste räkenskapsåren.

  Utfall Skillnad
mellan åren
Skillnad
mellan åren
Skillnad
mellan åren
Skillnad
mellan åren
Skillnad
mellan åren
Tidsperiod 2022 2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019 * 2017-2018 *
Peab årets resultat, segmentsredovisning 2.037 -18,7% -15% 37,9% 1,8% 1,6%
VD total ersättning 14.885 -25,2% 23,5% -4,1% 10,0% -0,9%
Medarbetare total ersättning 628 1,0% 4,3% 5,5% 3,9% 6,4%

* År 2017-2018 är ej omräknade med hänsyn till ändrade redovisningsprinciper.

Kommentar: Variationerna i verkställande direktörens totala ersättning beror på utfallet året innan av de rörliga ersättningarna med koppling till företagets rörelsemarginal och strategiska mål i form av lönsamhet, kundfokus, arbetsmiljö samt hållbarhet. Medarbetarnas löneutveckling följer marknadens löneutveckling samt Peabs finansiella resultat i form av rörlig ersättning.

Nuvarande beslutprocess

Styrelsen har inrättat ett utskott bestående av medlemmar i styrelsen med uppgift att bereda de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som ska beslutas av årsstämman samt ge förslag till styrelsen beträffande löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören. Styrelsen beslutar i frågor beträffande löne- och anställningsvillkor för verkställande direktören efter ersättningsutskottets beredning. Utskottet fattar beslut i frågor avseende löne- och anställningsvillkor för de ledande befattningshavare som rapporterar direkt till verkställande direktören. Utskottet rapporterar löpande till styrelsen. Verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare närvarar inte då deras respektive ersättningsvillkor beslutas.  Ersättningsutskottet har haft två sammanträden under 2022.

Ersättningspolicyn får frångås efter styrelsebeslut i det fall det finns särskilda skäl för detta.  Endast om det är nödvändigt att tillgodose företagets långsiktiga intressen, hållbarhet eller finansiella bärkraft har styrelsen mandat att avvika från den av stämman beslutade ersättningspolicyn. Avvikelser ska redovisas och motiveras i efterföljande ersättningsrapport.

Några avvikelser från ersättningspolicyn har inte förekommit underräkenskapsår 2022.

Synpunkter på ersättningsrapporten

Inga synpunkter har lämnats från årsstämman 2022.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.