Ersättningsrapport

Ersättningsrapporten är framtagen utifrån lagkrav i aktiebolagslagen samt Kollegiet för svensk bolagsstyrnings Regler om ersättningar till ledande befattningshavare och om incitamentsprogram.

I enlighet med 8 kap 53 a § aktiebolagslagen ska styrelsen för varje räkenskapsår upprätta en rapport över utbetald och innestående ersättning som omfattas av Peabs vid var tid gällande ersättningspolicy. I Ersättningsrapport 2023 redovisas ersättning till verkställande direktören samt hur Peabs ersättningspolicy, antagen av årsstämman 2023, tillämpades under 2023, och hur den totala ersättningen förhåller sig till policyn.

Information om ersättningsutskottets arbete under 2023 finns på sidan 163 i Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2023. Information om ersättning, sociala kostnader, pension och andra förmåner redovisas i not 9 ”Anställda, personalkostnader och ledande befattningshavares ersättningar” på sidorna 116-118 i Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2023. Styrelsearvode omfattas inte av denna rapport. Sådant arvode beslutas årligen av årsstämman och redovisas i not 9 ”Anställda, personalkostnader och ledande
befattningshavares ersättningar” på sidorna 116-118 i Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2023.

Väsentliga händelser 2023

Verkställande direktören sammanfattar Peabs övergripande resultat i sin redogörelse på sidorna 2-4 i Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2023.

Ersättningspolicy och nuvarande beslutprocess

Ersättningspolicyn ska bidraga till bolagets affärsstrategi, långsiktig värdetillväxt och hållbarhet. Detta säkerställs genom de grundläggande principerna om att erbjuda en marknadsmässig ersättning så att bolaget kan attrahera och behålla en kompetent koncernledning, genom att erbjuda långsiktiga incitamentsprogram samt rörlig ersättning med fokus på bolagets affärsstrategi, långsiktighet samt hållbarhet och genom att på årlig basis stämma av individuell prestation och måluppfyllelse gentemot bolagets finansiella resultat.

Enligt ersättningspolicyn ska ersättningen till ledande befattningshavare bestå av följande ersättningskomponenter: fast lön, rörlig ersättning (STI), långsiktiga incitamentsprogram (LTI), pension, förmånsbil samt övriga icke monetära förmåner.

Riktlinjerna finns på sidan 118 i Års- och Hållbarhetsredovisningen för 2023. Inga avvikelser har gjorts från den beslutsprocess som enligt riktlinjerna ska tillämpas för att fastställa ersättningen. Ingen ersättning har krävts tillbaka. Några avvikelser från ersättningspolicyn har inte förekommit underräkenskapsår 2023.

Total ersättning till verkställande direktören

Den totala ersättningen för verkställande direktören utgörs av fast lön, årlig rörlig ersättning på individuell basis (STI), långsiktiga incitamentsprogram (LTI), avgiftsbestämd pension enligt ITP-planen samt förmånsbil och övriga icke monetära förmåner. Den totala ersättningen för verkställande direktören är i enlighet med de grundläggande principerna i ersättningspolicyn och inom de angivna ramarna. Andelen rörlig ersättning följer marknadspraxis för motsvarande bolag. I tabellen nedan redovisas den totala ersättningen för verkställande direktören för tidsperioden 2019-2023.

    Fast ersättning
Rörlig ersättning
   
Verkställande direktör (kkr) År Grundlön Övriga förmåner/  ersättningar STI LTI-program Pensions-kostnad Summa Andel rörlig
Jesper Göransson 2019 7.416 714 3.110 1.754 3.829 16.823 28,9%
Jesper Göransson 2020 7.944 498 2.320 1.205 4.158 16.125 21,9%
Jesper Göransson 2021 7.968 485 4.781 2.435 4.240 19.909 36,2%
Jesper Göransson 2022 8.760 558 876 - 4.691 14.885 5,9%
Jesper Göransson 2023 9.041 269 1.808 - 4.931 16.049 11,3%


Rörlig ersättning – ettårigt incitamentsprogram (STI)

Koncernledningen kan, från tid till annan, erbjudas rörlig ersättning. Sådan rörlig ersättning får högst uppgå till 60 procent av fast lön och ska främst vara baserad på Peabkoncernens lönsamhet samt andra, vid var tid, väsentliga koncernmål. I nuvarande program är resultatmåtten kopplade till företagets strategiska mål i form av lönsamhet, kundnöjdhet, arbetsmiljö och hållbarhet.

Rörlig ersättning fastställs för varje enskilt verksamhetsår och regleras året efter intjänandet. Utbetalning sker antingen som lön eller placeras som pensionssparande i finansiellt instrument med koppling till Peabaktien.

I tabellen nedan redovisas den rörliga ersättningen (STI) för verkställande direktören år 2023. (Notera att definitioner samt numeriskt utfall av resultatmått ej redovisas med anledning av det affärskritiska innehållet).

År 2023 2022 2021 2020 2019
Maximalt utfall 60% 60% 60% 60% 60%
Utfall 20% 10% 60% 29% 42%


Rörlig ersättning – långsiktigt incitamentsprogram (LTI)

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan erbjudas att delta i ett LTI-program. För 2021-2023 lanserades ett LTI-program med årliga avstämningar av rörelsemarginalmål för koncernen. För att erhålla utdelning i LTI-programmet krävdes att den anställde var kvar i anställning den 31 december 2023. För ledande befattningshavare och verkställande direktören var maximalt årligt utfall (exklusive sociala avgifter) 40 procent av den fasta lönen. Utfall av LTI-programmet ska placeras i ett pensionssparande med koppling till Peabaktien. Utfallen för 2021-2023 var villkorade av att verkställande direktören var anställd på Peab under hela tidsperioden. Om tidsperioden skulle varit kortare än vad som angavs i villkoren för incitamentsprogrammet skulle ingen rörlig ersättning utbetalas även om avsättningar tidigare hade redovisats.

År 2023 2022 2021 2020 2019
Rörelsemarginal, segmentsredovisning 2,5% 4,3% 5,2% 6,2% 4,7%
Maximalt utfall 40% 40% 40% 40% 40%
Utfall 0% 0% 30% 15% 24%


Peab, verkställande direktör samt medarbetare (2019 – 2023)

I tabellen nedan redovisas Peabs finansiella resultat (Mkr), den årliga totala ersättningen för den verkställande direktören och den genomsnittliga totala ersättningen för övriga medarbetare.

  Utfall Skillnad mellan åren
Tidsperiod 2023 2022-2023 2021-2022 2020-2021 2019-2020 2018-2019
Peab årets resultat, segmentsredovisning 1.414 -30,6% -18,7% 15,0% 37,9% 1,8%
VD total ersättning 16.049 7,8% 25,2% 23,5% 4,1% 10,0%
Medarbetare total ersättning 685 3,0% 7,0% 4,3% 5,5% 3,9%


Synpunkter på ersättningsrapporten

Inga synpunkter har lämnats från årsstämman 2023.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.