Femårsöversikt

Ta del av resultat- och balansposter, nyckeltal m.m. för de senaste fem åren.

Mkr

2021  

2020  

2019  

2018 1)

2017 1)


Resultatposter, segmentsredovisning          
Nettoomsättning 60.026 57.417 55.349 52.233 49.981
Rörelseresultat 3.098 3.541 2.610 2.573 2.418
Resultat efter finansiella poster 3.076 3.433 2.579 2.518 2.458
Årets resultat 2.507 2.948 2.138 2.100 2.067
 
Resultatposter, IFRS
         
Nettoomsättning 58.923 59.852 56.303 52.233 49.981
Rörelseresultat 2.975 3.922 3.285 2.573 2.418
Resultat efter finansiella poster 2.902 3.745 3.227 2.518 2.458
Årets resultat 2.377 3.181 2.656 2.100 2.067
 
Balansposter, segmentsredovisning
         
Anläggningstillgångar 12.620 12,037 11.175 9.872 9.706
Anläggningstillgångar, räntebärande 1.208 1.257 1.086 1.445 1.520
Omsättningstillgångar 23.209 22.257 25.584 23.893 19.893
Omsättningstillgångar, räntebärande 3.293 1.053 517 2.016 1.006
Summa tillgångar 40.330 36.604 38.362  37.316 32.125
           
Eget kapital 14.656 13.251 12.479 11.348 10.332
Långfristiga skulder 1.950 1.794 1.162 1.100 1.041
Långfristiga skulder, räntebärande 3.865 2.754 3.266 5.194 2.573
Kortfristiga skulder 16.819 15.376 15.583 17.856 17.010
Kortfristiga skulder, räntebärande 3.040 3.429 5.872 1.818 1.169
Summa eget kapital och skulder  40.330 36.604 38.362  37.316 32.125
 
Balansposter, IFRS
         
Anläggningstillgångar 14.163 13.650 12.001 9.872 9.706
Anläggningstillgångar, räntebärande 1.208 1.257 1.086 1.445 1.520
Omsättningstillgångar 28.506 26.294 30.084 23.983 19.893
Omsättningstillgångar, räntebärande 3.293 1.053 517 2.016 1.006
Summa tillgångar  47.170 42.164 43.688  37.316 32.125
           
Eget kapital 13.682 12.443 11.559 11.348 10.332
Långfristiga skulder 1.906 1.752 1.086 1.100 1.041
Långfristiga skulder, räntebärande 5.627 4.364 4.129 5.194 2.573
Kortfristiga skulder 16.566 15.977 16.266 17.856 17.010
Kortfristiga skulder, räntebärande 9.389 7.628 10.648 1.818 1.169
Summa eget kapital och skulder  47.170 42.164 43.688  37.316 32.125

Nyckeltal, segmentsredovisning
         
Rörelsemarginal, procent 5,2 6,2 4,7 4,9 4,8
Eget kapital, genomsnitt under året 13.569 12.772 11.944 10.371 9.705
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, genomsnitt under året 13.568 12.771 11.942

10.730

9.704

Räntabilitet på eget kapital, procent 18,5 23,1 17,9 19,6 21,3
Sysselsatt kapital, vid utgången av året 21.561 19.434 21.617 18.360 14.074
Sysselsatt kapital, genomsnitt under året 20.445 20.709 21.421 16.761 13.972
Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent 15,6 17,6 12,8 15,9 18,7
Soliditet, procent 36,3 36,2 32,5 30,4 32,2
Nettoskuld 2.404 3.873 7.535 3.551 1.216
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,2 0,3 0,6 0,3 0,1
Räntetäckningsgrad, ggr 24,3 28,5 18,7 21,6 21,8

Nyckeltal, IFRS
         
Rörelsemarginal, procent 5,0 6,6 5,8 4,9 4,8
Eget kapital, genomsnitt under året 12.598 12.230 10.940 10.371 9.705
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, genomsnitt under året 12.597 12.229 10.938

10.730

9.704

Räntabilitet på eget kapital, procent 18,9 26,0 24,3 19,6 21,3
Sysselsatt kapital, vid utgången av året 28.698 24.435 26.336 18.360 14.074
Sysselsatt kapital, genomsnitt under året 26.602 26.706 25.905 16.761 13.972
Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent 11,5 15,0 13,2 15,9 18,7
Soliditet, procent 29,0 29,5 26,5 30,4 32,2
Nettoskuld -10.515 9.682 13.174 3.551 1.216
Nettoskuldsättningsgrad, ggr 0,8 0,8 1,1 0,3 0,1
Räntetäckningsgrad, ggr 11,9 12,9 10,6 21,6 21,8

Nettoinvesteringar 2)
         
Goodwill 64 -145 8 23 61
Övriga immateriella tillgångar 131 74 127 98 113
Förvaltningsfastigheter -74 2 -70 -262 265
Byggnader och mark 291 398 439 -31  181
Maskiner och inventarier 1.353 780 1.172 1.193  1.292
Aktier och andelar 514 -93 776 169  -563
Projekt- och exploateringsfastigheter, segmentsredovisning 1.067 -1.917 -434 2.103  702
Projekt- och exploateringsfastigheter, IFRS 2.202 -2.842 -444 2.103  702

Order 3)
         
Orderingång 55.848 49.735 44.130 51.087 48.999
Orderstock 45.318 42.709 42.494 45.819 40.205
 
Personal
         
Antal anställda, vid utgången av året 14.895 15.252 14.258 14.614 14.344
Medelantalet anställda 14.907 15.166 14.309 14.661 14.578


1) Ej omräknade med hänsyn till ändrade redovisningsprinciper för svenska bostadsrättsprojekt samt IFRS 16, Leasingavtal
2) För 2020 är beloppen justerade för förvärv av beläggnings- och ballasverksamhet samt utdelning av Annehem Fastigheter.
3) Orderläget enligt segmentsredovisning, vilket innebär att för egenutvecklade bostadsprojekt betraktas bostadsrättsföreningar och bostadsaktiebolag som externa beställare.