Femårsöversikt

Här visas resultat- och balansposter, nyckeltal m.m. för de senaste fem åren.

Mkr

2020  

2019  

2018 1)

2017 1)

2016 1)


Resultatposter, segmentsredovisning          
Nettoomsättning 57.417 55.349 52.233 49.981 46.054
Rörelseresultat 3.541 2.610 2.573 2.418 2.044
Resultat efter finansiella poster 3.433 2.579 2.518 2.458 1.996
Årets resultat 2.948 2.138 2.100 2.067 1.685
 
Resultatposter, IFRS
         
Nettoomsättning 59.852 56.303 52.233 49.981 46.054
Rörelseresultat 3.922 3.285 2.573 2.418 2.044
Resultat efter finansiella poster 3.745 3.227 2.518 2.458 1.996
Årets resultat 3.181 2.656 2.100 2.067 1.685
 
Balansposter, segmentsredovisning
         
Anläggningstillgångar 13.294 12.261 11.317 11.226 9.901
Omsättningstillgångar 23.310 26.101 25.999 20.899 21.448
Summa tillgångar 36.604 38.362  37.316 32.125 31.349
           
Eget kapital 13.251 12.479 11.348 10.332 9.340
Långfristiga skulder 4.548 4.428 6.294 3.614 3.864
Kortfristiga skulder 18.805 21.455 19.674 18.179 18.145
Summa eget kapital och skulder 36.604 38.362  37.316 32.125 31.349
 
Balansposter, IFRS
         
Anläggningstillgångar 14.817 13.087 11.317 11.226 9.901
Omsättningstillgångar 27.347 30.601 25.999 20.899 21.448
Summa tillgångar 42.164 43.688  37.316 32.125 31.349
           
Eget kapital 12.443 11.559 11.348 10.332 9.340
Långfristiga skulder 6.116 5.215 6.294 3.614 3.864
Kortfristiga skulder 23.605 26.914 19.674 18.179 18.145
Summa eget kapital och skulder 42.164 43.688  37.316 32.125 31.349

Nyckeltal, segmentsredovisning
         
Rörelsemarginal, procent 6,2 4,7 4,9 4,8 4,4
Eget kapital, genomsnitt under året 12.772 11.944 10.371 9.705 8.579
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, genomsnitt under året 12.771 11.942

10.730

9.704

8.579

Räntabilitet på eget kapital, procent 23,1 17,9 19,6 21,3 19,6
Sysselsatt kapital, vid utgången av året 19.434 21.617 18.360 14.074 14.362
Sysselsatt kapital, genomsnitt under året 20.709 21.421 16.761 13.972 14.122
Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent 17,6 12,8 15,9 18,7 15,9
Soliditet, procent 36,2 32,5 30,4 32,2 29,8
Nettoskuld 3.873 7.535 3.551 1.216 1.862
Skuldsättningsgrad, ggr 0,3 0,6 0,3 0,1 0,2
Räntetäckningsgrad, ggr 28,5 18,7 21,6 21,8 12,9

Nyckeltal, IFRS
         
Rörelsemarginal, procent 6,6 5,8 4,9 4,8 4,4
Eget kapital, genomsnitt under året 12.230 10.940 10.371 9.705 8.579
Eget kapital hänförligt till moderbolagets ägare, genomsnitt under året 12.229 10.938

10.730

9.704

8.579

Räntabilitet på eget kapital, procent 26,0 24,3 19,6 21,3 19,6
Sysselsatt kapital, vid utgången av året 24.435 26.336 18.360 14.074 14.362
Sysselsatt kapital, genomsnitt under året 26.706 25.905 16.761 13.972 14.122
Räntabilitet på sysselsatt kapital, procent 15,0 13,2 15,9 18,7 15,9
Soliditet, procent 29,5 26,5 30,4 32,2 29,8
Nettoskuld 9.682 13.174 3.551 1.216 1.862
Skuldsättningsgrad, ggr 0,8 1,1 0,3 0,1 0,2
Räntetäckningsgrad, ggr 20,2 19,6 21,6 21,8 12,9

Nettoinvesteringar 2)
         
Goodwill -145 8 23 61 40
Övriga immateriella tillgångar 74 127 98 113 34
Förvaltningsfastigheter 2 -70 -262 265 -
Byggnader och mark 398 439 -31  181 200
Maskiner och inventarier 780 1.172 1.193  1.292 1.175
Aktier och andelar -93 776 169  -563 303
Projekt- och exploateringsfastigheter, segmentsredovisning -1.917 -434 2.103  702 324
Projekt- och exploateringsfastigheter, IFRS -2.842 -444 2.103  702 324

Order 3, 4)
         
Orderingång 49.735 44.130 51.087 48.999 41.445
Orderstock 42.709 42.494 45.819 40.205 33.572
 
Personal
         
Antal anställda, vid utgången av året 15.252 14.258 14.614 14.344 13.869
Medelantalet anställda 15.166 14.309 14.661 14.578 13.712


1) Ej omräknade med hänsyn till ändrade redovisningsprinciper för svenska bostadsrättsprojekt samt IFRS 16, Leasingavtal
2) För 2020 är beloppen justerade för förvärv av beläggnings- och ballasverksamhet samt utdelning av Annehem Fastigheter.
3) Orderläget enligt segmentsredovisning, vilket innebär att för egenutvecklade bostadsprojekt betraktas bostadsrättsföreningar och bostadsaktiebolag som externa beställare.
4) Från och med 2017 redovisas även orderingång/orderstock för delar av Industri.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.