Mål

Peabkoncernen har fyra strategiska målområden.

Till varje strategiskt målområde kopplar vi ett eller flera mål. Samtliga mål avser inom vår bransch.

 • Nöjdaste kunderna

  - Nöjd-kund-index (NKI): > 75

 • Bästa arbetsplatsen

  - Employer Net Promoter Score (eNPS): > Benchmark
  - Nollvision, allvarliga olyckor: minskande trend

 • Mest lönsamma företaget

  - Rörelsemarginal: > 6%
  - Nettoskuldsättningsgrad, ggr: 0,3 - 0,7
  - Utdelning: > 50% av årets resultat

 • Ledande inom samhällsansvar

  - Koldioxidintensitet (egen produktion): 60% (reduktion till 2030)
  - Koldioxidintensitet (insatsvaror och köpta tjänster): 50% (reduktion till 2030)
  - Jämställd rekrytering: Andel kvinnor alltid över utbildningsmarknadenKunder.pngNöjdaste kunderna

Vi ska vara en komplett samhällsbyggare som erbjuder helhetslösningar. Genom kompententa och engagerade medarbetare skapar vi värden för våra kunder.


Drivkrafter

 • Kvalitet i vår leverans
 • Engagerade medarbetare

NKI (Nöjd-kund-index) >75 %

NKI står för Nöjd-kund-index och mäter hur nöjda Peabs kunder är. NKI är ett sammanvägt mått mellan 0 och 100 och bygger på tre frågor:

 1. Total nöjdhet
 2. Förhållande till förväntningar
 3. Förhållande till en ideal leverantör

NKI-sv-Inpublix.jpg

 Bästa arbetsplatsenArbetsplatsen.png

Vi ska vara det självklara valet för de som vill jobba i vår bransch.
Hos oss ska alla mötas av säkra och inkluderande arbetsplatser med goda arbetsförhållanden och utvecklingsmöjligheter.

Drivkrafter

 • Första valet för arbetssökande
 • Värdeskapande och utvecklande arbetsuppgifter
 • Nollvision arbetsplatsolyckor
 • Inkluderande arbetsplatser

eNPS, koncernen > över benchmark

eNPS står för employee Net Promoter Score och mäter medarbetarengagemang. Resultatet kan variera mellan -100 och 100 och bygger på en fråga till medarbetarna: ”Hur troligt är det att du skulle rekommendera din arbetsgivare till en vän eller bekant?".
Peabs eNPS-resultat jämförs mot ett snitt av industri- och tillverkningsbolag i Norden.

enps-sv-Inpublix.jpg


Nollvision, allvarliga olyckor: minskande trend

Peabs har en nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor och ett mål om noll dödsolyckor samt minskande trend (rullande 12 månader, allvarliga olyckor klassificering 4)​ för både egen personal och underentreprenörer.

olyckor-sv-Inpublix.jpgMest lönsamma företagetLonsamhet.png

Med våra engagerade medarbetare säkerställer vi produktivitet och kvalitet. Genom lokal närvaro, samtidigt som vi drar nytta av vår storlek och verksamhetsmix, blir vi det mest lönsamma företaget.

Drivkrafter

 • Alla delar ska vara effektiva
 • Produktivitet och kvalitetssäkring
 • Dra nytta av vår storlek och erfarenhet
 • Rätt verksamhetsmix
 • Skapa värde genom hög förädlingsgrad

Våra finansiella mål utgår från segmentsredovisningen och gäller över tid samt över normal konjunktur.

Operativ rörelsemarginal över sex procent

Peabs lönsamhetsmål bygger på de förutsättningar Peab har efter förvärvet inom Industri samt utdelningen av Annehem Fastigheter (investeringar inom affärsområdena Industri och Projektutveckling). Det bygger även på en fortsättning av det arbete som skett senare år avseende stabilisering och förstärkning av rörelsemarginalen.

rorelsemarginal-sv-Inpublix.jpg

* Åren 2016-​2018 ej omräknade med hänsyn till ändrade redovisningsprinciper för bostadsprojekt i egen regi.
** Rörelsemarginal 4,5% exklusive effekt av utdelning av Annehem Fastigheter (952 Mkr).
*** Rörelsemarginal 2,5% exkl Mall of Scandinavia (400 Mkr).
**** Beräknat på rullande 12 månader per 31 mars 2024. Rörelsemarginal 2,6 % exkl Mall of Scandinavia.


Nettoskuldsättningsgrad, ggr: 0,3 - 0,7

Peab har en stark finansiell position inom detta intervall, som ger flexibilitet och handlingsutrymme att göra rätt affärer vid rätt tillfälle. Det ska vara investeringar som ger förutsättningar att hållbart uppnå marginalmålet.

nettoskuldsattningsgrad-sv-Inpublix.jpg

* Åren 2016-​2018 ej omräknade med hänsyn till ändrade redovisningsprinciper för bostadsprojekt i egen regi.
** Per 31 mars 2024.


Utdelning: > 50% av årets resultat

Med marginalmålet, stabila resultat och nettoskuld inom intervallet 0,3-0,7 ska Peab kunna dela ut mer än 50 procent av årets resultat till aktieägarna.

utdelning-sv-Inpublix.jpg

* Åren 2016-​2018 ej omräknade med hänsyn till ändrade redovisningsprinciper.
** För 2019 har ingen kontant utdelning lämnats. Värdet av utdelningen av Annehem Fastigheter uppgick vid utdelningstillfället i december 2020 till 97 procent av årets resultat 2019.
*** Andelen är beräknad på årets resultat exklusive resultateffekt om 952 Mkr som uppkom vid utdelningen av Annehem Fastigheter.
 Ledande inom samhällsansvarSamhallsansvar.png

Som Nordens samhällsbyggare med lokal närvaro tar vi ansvar genom innovationer och kravställning avseende klimat och miljö, ordning och reda i branschen samt jämställdhet. 
Ett aktivt socialt engagemang i samhället samt fokus på ungas utbildning är en del av vår värdegrund.

Drivkrafter

 • Ansvarstagande för klimat och miljö
 • Ordning och reda i branschen
 • Verka för en jämställd bransch
 • Ungas utbildning och utveckling

Koldioxidintensitet (egen produktion): 60% (reduktion till 2030)

Peab ska år 2045 vara klimatneutralt. Vi fokuserar på en avstämningspunkt 2030 (utifrån basår 2015) vad gäller minskade utsläpp av växthusgaser från vår egen produktion (Scope 1 och 2). Målet är att minska koldioxidintensiteten (ton CO2e/MSEK)​ med 60 procent.

Scope1-2-sv-Inpublix.jpg

* Direkta och indirekta utsläpp till följd av användning av bränslen och energi i vår egen produktion.


Koldioxidintensitet (insatsvaror och köpta tjänster): 50% (reduktion till 2030)

Peab ska år 2045 vara klimatneutralt. Vi fokuserar på en avstämningspunkt 2030 (utifrån basår 2015) vad gäller minskade utsläpp av växthusgaser från insatsvaror och köpta tjänster (Scope 3). Målet är att minska koldioxidintensiteten (ton CO2e/MSEK)​ med 50 procent.

Scope3-sv-Inpublix.jpg

* Inkluderar betong/cement, asfalt/bitumen, transport- och arbetsmaskintjänster, stål, avfall och tjänsteresor.


Jämställd rekrytering: Alltid över utbildningsmarknaden

Målet för jämställd rekrytering innebär att andelen kvinnor vid nyrekrytering för kärnkompetenser alltid ska överstiga andelen kvinnor som tagit examen i relevanta utbildningsmarknader​. Peab fokuserar på vissa för verksamheten viktiga kärnkompetenser inom såväl produktion (YA) som för produktionsledning och Produktionsstöd (TjM).

Exempel på kärnkompetenser:

 • YA: träarbetare, betongarbetare, mark- och anläggningsarbetare
 • TJM: arbetsledare, platschefer, projektchefer, ingenjörer (entreprenad, kalkyl, mätteknik, etc.), inköpare

Relevanta utbildningsmarknader:

 • Gymnasium: BA-programmet med inriktningar mark och husbyggnad
 • Eftergymnasialt: Högskole- och civilingenjörsprogram med inriktningar mot bygg, anläggning, samhällsbyggnad samt folk-/yrkeshögskolor


Jamstalld-rekrytering-sv-Inpublix.jpg

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.