Olskroken planskildhet vinner Trafikverkets arbetsmiljöpris

Arbetsmiljöpriset instiftades 2013 för insatser som främjar samverkan och arbete med arbetsmiljö. Varje år är det olika teman och i år var det samverkan och hur vi löser problem och uppgifter tillsammans för att skapa en trygg och säker arbetsplats där alla får lov att komma hem efter arbetsdagen.

Olskroken var en av fem nominerade finalister*. Priset delades ut under Trafikverkets projektdag den 29 april. Bo Larsson, projektchef för Västlänken och Olskroken planskildhet läser upp motiveringen nedan:

Gruppen arbetar för att göra arbetsplatsen till en god och säker arbetsplats. Exempel på detta är att de planerat och genomfört temadagar med fokus på säkerhet där både entreprenören, beställaren och de fackliga organisationerna deltagit. De har även tagit fram en arbetsmiljöenkät som besvarats både av beställare och entreprenör för att följa upp hur arbetsmiljön upplevs på arbetsplatsen. Kommunikationen har en central del i arbetet med att utveckla arbetsmiljön och exempelvis genomförs informationsinsatser som riktar sig till yrkesarbetare i syfte att höja säkerhetsmedvetandet. Interna utredningar sker vid allvarliga olyckor och tillbud som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet och för att förhindra att något olycksfall inträffar i ett senare skede. Dessutom arbetar man ständigt med erfarenhetsutbyten i olika former i syfte att höja kompetensen. Ett exempel är att erfarenhetsutbyte även genomförts med andra delprojekt inom Västlänken då det finns många gemensamma problem och möjligheter.

Samverkan och kommunikation är nycklar för att lyckas.
Priset är ett kvitto på att vi gör ett bra arbete tillsammans.

Mattias Emanuelsson, projektchef Peab

Genom att ha fokus på en god samverkan och kommunikation såväl internt som externt framgår det därmed hur entreprenörens arbetsmiljögrupp på ett förtjänstfullt sätt bidragit till att skapa den goda arbetsmiljön och höjt säkerhetsmedvetandet.

När vinnaren avslöjats välkomnas Mattias Emanuelsson, entreprenadchef för Olskroken planskildhet, upp på scen för att motta priset.

Mattias är glad och stolt över ett ärofyllt och viktigt pris. Han tackar alla i projektet och speciellt arbetsmiljöorganisationen som driver på och leder arbetet med dessa frågor. Arbetsmiljöarbete är ett lagarbete och att ständigt arbeta för en god arbetsmiljö och hälsa måste alltid finnas med högst på agendan i allt vi gör. Lagarbetet och samarbetet både inom vår organisation och tillsammans med Trafikverket i arbetsmiljöfrågorna bidrar stort till en god säkerhetskultur.

* Finalister Arbetsmiljöpriset

  1. Förfrågningsunderlag för E06 (BEST) Sweco uppdragsledning/TRV delprojektledning
  2. E01 Olskroken planskildhet Peab
  3. Trafikverket Sara Högström för arbetet med E06 (BEST)
  4. Trafikverket Björn Andreasson för arbetet med AÖ01 (anläggningsövervakning)
  5. E02 Centralen NCC

 

Läs mer om projektet

Olskroken är en av de mest trafikerade knutpunkterna för järnvägstrafik i Sverige. En ombyggnad av Olskroken är nödvändig för att höja kapaciteten samt öka framkomligheten och driftssäkerheten för all tågtrafik i hela det västsvenska järnvägssystemet.

Dela det här på: