Olskroken planskildhet, Göteborg

Olskroken är en av de mest trafikerade knutpunkterna för järnvägstrafik i Sverige. En ombyggnad av Olskroken är nödvändig för att höja kapaciteten samt öka framkomligheten och driftssäkerheten för all tågtrafik i hela det västsvenska järnvägssystemet.

Peabs uppdrag är att bygga om järnvägsknuten i Olskroken, en central knutpunkt i järnvägssystemet i Göteborg och Västsverige. Projektet innebär att nya spår byggs för att separera godstrafiken från persontrafiken. En ombyggnad i Olskroken så att järnvägsspåren korsar varandra på olika nivåer kommer att höja kapaciteten samt öka framkomlighet och driftssäkerhet för all tågtrafik till och från de anslutande banorna. Projektet angränsar till projekt Västlänken.

Det som gör detta projekt komplext är utmaningen att
bygga den nya anläggningen i en högt trafikerad spårmiljö.

Mattias Ivdal, produktionschef

Entreprenaden sträcker sig över ett område med längd på cirka två kilometer och innebär byggnation av spår, broar och andra byggnader för både person- och godståg i en komplex och starkt trafikerad spårmiljö. Person- och godstrafik måste under hela entreprenaden kunna passera Olskroken vilket innebär att omfattande provisorier behöver anläggas för att person- och godstrafiken ska kunna fortlöpa genom området. Entreprenaden omfattar mark, väg, bro och järnvägsarbeten (spår, el, signal m.m.).

Foto: Anders Nicander

Samverkansprojekt

Projektet bedrivs som ett samverkansprojekt, där arbetet genomförs enligt ett ECI-kontrakt (Early Contract Involvement), vilket bland annat innebär att projektering och produktionsplanering pågår parallellt. Trafikverket är beställare och Peab är entreprenör. WSP har tagits in som projektör och Infranord är underentreprenör kopplat till arbete i spårmiljö. Alla fyra företag delar yta på projektkontoret och samverkar för projektets bästa.

ECO-Betong för ett bättre klimat

Betong är en viktig del i projektet. Vi gjuter med ECO-Betong, en typ av betong som är framtagen av Swerock. Betongen innehåller slagg som är en restprodukt vid järnframställning och genom att ersätta cement med slagg minskas påverkan på miljön. Totalt behöver vi ca 50.000 kubikmeter betong för anläggning av kulvertar, brostöd och farbanor.

Göteborgsleran - en utmaning

Grundläggningsförhållandena är de värsta tänkbara med lerdjup på 25-140 m där vi använder oss av flera olika typer av grundläggningsmetoder typ såsom; slagna betongpålar, slagna stålpålar, borrade stålpålar, kalk-/cementpelare samt lättfyllnader. Med pålningen följer omgivningspåverkan i form av massundanträngning vilket också måste hanteras i projektet. 

Klimatlogg

I projektet uppmanas samtliga medarbetare att lämna förslag som syftar till att förbättra/förändra produktionen så att klimatpåverkan förbättras i sin helhet. Inlämnade förslag utreds av en klimatgrupp utifrån genomförbarhet, effekt och möjlig vidareutveckling. Satsningen beräknas och är något vi arbetar med löpande och dess totaleffekt beräknas i klimatkalkylen vid projektets avslut.

Foto: Tim Cato

Lansering av Gullbergsbron i E01 Olskroken

Olskroken bedöms vara en av de mest ansträngda knutarna i järnvägssystemet och kapacitetstaket är nått. Här möts fem av de mest trafikerade banorna i Sverige. Genom att bygga sex järnvägsbroar planskiljer Peab spåren vilket skapar förutsättningar för ökad tågtrafik och en ny hållbar stadsutveckling.

Fakta

Uppdrag
Planskiljning av järnvägsknutpunkten i Olskroken

Byggyta
Cirka 2 km

Kund
Trafikverket

Byggtid
2018-2025

Kontraktssumma
Cirka 2,9 miljarder kr

Karta över arbetsområdet.png

 

Kontakt

Mattias Emanuelsson

Arbetschef, Peab

Telefon: 0733-37 67 98

Trafikverkets kundtjänst hanterar frågor kring projektet

Telefon: 0771-92 19 21