Omräknade jämförelsetal med anledning av ändrade redovisningsprinciper avseende projekt med svenska bostadsrättsföreningar

Från och med räkenskapsåret 2020 konsoliderar Peab projekt med svenska bostadsrättsföreningar till den tidpunkt då de slutliga bostadsköparna tillträder sina lägenheter.

Som tidigare meddelats har Peab erhållit brev och avstämningsskrivelser från Finansinspektionen avseende frågan huruvida svenska bostadsrättsprojekt ska konsolideras i Peabs koncernredovisning. Den 28 januari 2020 erhöll Peab en skrivelse där det framgick att det är Finansinspektionens uppfattning att konsolidering ska ske. Peab gjorde bedömningen att det inte längre fanns några utsikter att förmå Finansinspektionens att ändra uppfattning och beslutade därför, oberoende av Finansinspektionens beslut i ärendet, att ändra redovisningsprinciperna från och med den 1 januari 2020. Peabs beslut offentliggjordes i februari 2020. Den 25 mars 2020 meddelade Finansinspektionen att ärendet avskrivs med anledning av att Peab från och med 1 januari 2020 ändrar redovisningsprinciper.

Peabs ändrade redovisningsprinciper innebär att projekt med svenska bostadsrättsföreningar konsolideras i Peabs räkenskaper från 2020. Peabs riskbild och finansiella position ändras inte på grund av den förändrade redovisningen. Förändringen påverkar inte heller Peabs finansieringsavtal.

Ändrade redovisningsprinciper och segmentsredovisning

Från och med räkenskapsåret 2020 konsoliderar Peab projekt med svenska bostadsrättsföreningar till den tidpunkt då de slutliga bostadsköparna tillträder sina lägenheter. Det innebär att Peab redovisar projekten i balansräkningen som pågående arbeten inom tillgångsposten projekt- och exploateringsfastigheter, samt som räntebärande skulder. Intäkter och kostnader för projekten redovisas i takt med att bostadsköparna tillträder bostäderna. I och med ändringen redovisar Peab samtliga egenutvecklade bostadsprojekt i Sverige, Norge och Finland enligt färdigställandemetoden.

Enligt tidigare principer konsoliderade Peab inte projekt med svenska bostadsrättsföreningar från den tidpunkt då avtal tecknats avseende marköverlåtelse och totalentreprenad, och intäkter och kostnader redovisades över tid i takt med projektets färdigställandegrad.

För att skapa tydlighet och möjlighet för marknaden att följa Peabs utveckling avseende bostadsprojekt i egen regi kommer fortsatt intäkter och kostnader att rapporteras över tid i takt med att projekten successivt färdigställs. Detta gäller inom affärsområde Projektutveckling och enheten Bostadsutveckling och avser svenska bostadsrättsföreningar/egna hem, norska ägarbostäder/andelslägenheter samt finska bostadsaktiebolag. Tidigare har intäkter och kostnader för egenutvecklade bostadsprojekt i Norge och Finland samt egna hem i Sverige redovisats vid en tidpunkt även i segmentsredovisningen. Finansiella nyckeltal som sysselsatt kapital, soliditet, nettoskuld och skuldsättningsgrad samt resultat per aktie redovisas i segmentsredovisningen med hänsyn tagen till ovanstående förutsättningar. Nettoskulden enligt segmentsredovisningen inkluderar osåld del av bostadsprojekten.

Segmentsredovisningen är den modell Peab idag och fortsättningsvis använder för sin interna styrning.

IFRS 16, tillkommande leasingavtal

I samband med att Peab ändrar segmentsredovisningen för bostadsprojekt har Peab även ändrat segmentsredovisningen av tillkommande leasingavtal enligt IFRS 16 (tidigare operationella leasingavtal). Ändringen innebär att leasingavgifter redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden i segmentsredovisningen för samtliga affärsområden och tillämpningen av IFRS 16 för tillkommande leasingavtal sker endast som en total för koncernen.

Omräknade tabeller

De förändrade redovisningsprinciperna för segmentsredovisning och legal konsolidering enligt IFRS har tillämpats retroaktivt från 1 januari 2019. I bifogade tabeller presenteras omräkning till de nya redovisningsprinciperna för segmentsredovisning och för legal redovisning per kvartal 2019 och per ingående balans per 2019-01-01.

                     

För ytterligare information, kontakta:

Niclas Winkvist, CFO Peab, nås genom Juha Hartomaa, IR-chef, 0725-33 31 45

 

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbuksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 april 2020 kl. 14.00 CET.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.