Peab föreslår extra utdelning av fastighetsbolag

Utöver ordinarie utdelning har Peabs styrelse beslutat föreslå årsstämman en extra utdelning av samtliga aktier i ett nybildat bolag innehållande Peabs helägda färdigställda kommersiella fastigheter. Vid utdelningen av fastighetsbolaget kommer skillnader mellan marknadsvärden och bokförda värden samt eliminerade byggresultat att resultatföras i Peab. Preliminärt uppgår detta till cirka 1 200 Mkr, vilket i huvudsak motsvarar den minskning av det egna kapitalet som extrautdelningen medför.

Peab består av fyra samverkande affärsområden; Bygg, Anläggning, Industri och Projektutveckling, vart och ett viktiga beståndsdelar i koncernen.

Under de senaste åren har Peab satsat betydande resurser på uppbyggnad inom de kapitaltunga affärsområdena Industri och Projektutveckling, en strategi som kommer att gälla även framöver.

Projektutvecklingsverksamheten omfattar såväl utveckling av bostäder som kommersiella projekt och bedrivs huvudsakligen i helägd form men också i vissa fall genom delägda verksamheter. I syfte att erhålla värdestegring har färdigställda fastigheter behållits primärt i delägda verksamheter men också i Peabs balansräkning. För att skapa rätt förutsättningar framöver utifrån operativ styrning, kapitalbindning samt resultatavräkning av projektutvecklingsverksamheten, har olika alternativ analyserats. Styrelsen och ledningen har därför under inledningen av året utvärderat den framtida inriktningen avseende helägda färdigställda kommersiella fastigheter.

Mot bakgrund av detta har styrelsen idag beslutat att det för Peabs aktieägare bästa alternativet för en långsiktig värdetillväxt är att bilda ett separat fastighetsbolag (Fastighetsbolaget) innehållande helägda färdigställda kommersiella fastigheter och bostäder, som delas ut till befintliga aktieägare i enlighet med Lex Asea och börsnoteras. På så vis kan Peab fokusera sin verksamhet på att bygga och utveckla medan Fastighetsbolaget kan fokusera sin verksamhet på att äga och förvalta färdigställda fastigheter.

Fastighetsbolaget kommer preliminärt att äga färdigställda fastigheter med ett marknadsvärde uppgående till cirka 3 600 Mkr. Däri ingår även ett fastighetsbestånd i Bara utanför Malmö bestående av bostäder och samhällsfastigheter om cirka 400 Mkr. Tillgångarna i Bara ägs idag av Nya Bara Utvecklings AB, ett joint venture som ägs till lika delar av Peab och Volito. Volitos andelar kommer att förvärvas före utdelningen.

Vidare kommer Fastighetsbolaget att ingå avtal med Peab om förvärv av ytterligare två fastigheter med ett marknadsvärde om sammanlagt cirka 400 mkr som färdigställs och tillträds under 2021.

Fastighetsbolaget kommer också att äga 50 procent av aktierna i Point Hyllie Holding AB innehållande Choice Hotell och kontorsfastigheten The Point i Hyllie, Malmö. Aktierna har ett preliminärt marknadsvärde om cirka 400 mkr.

Fastighetsportföljen som mestadels består av kommersiella fastigheter men även viss del hyresbostäder, är koncentrerad till nordiska storstadsområden.

Peabs projektutvecklingsverksamhet kommer efter utdelningen att bestå av helägda byggrätter för bostäder och kommersiella projekt, projekt under uppförande samt ägandet i de väsentliga joint venture som innehåller färdigställda fastigheter men också stora andelar framtida projektutveckling. Primärt är detta Peabs 50 procent i Fastighets AB Centur och 33 procent i Tornet Bostadsproduktion AB.

Styrelsen avser att till årsstämman föreslå en extra utdelning av samtliga aktier i Fastighetsbolaget till befintliga aktieägare i enlighet med Lex Asea. Peabs aktieägare kommer då att erhålla aktier i Fastighetsbolaget utöver sitt befintliga innehav i Peab.

Styrelsen har även beslutat föreslå årsstämman att bemyndiga styrelsen att fastställa avstämningsdag för utdelningen av samtliga aktier i Fastighetsbolaget vilka avses noteras på Nasdaq Stockholm. Utdelningen och noteringen kommer att ske vid lämplig tidpunkt efter att noteringsprocessen är slutförd, vilket beräknas ske under andra halvåret 2020.

Utdelningen förutsätter medgivande från Peabs långivare och att Fastighetsbolaget erhåller finansiering på marknadsmässiga villkor. Nivån på eget kapital och belåning i Fastighetsbolaget kommer att fastställas i samråd med finansierande banker.

Vid utdelningen av Fastighetsbolaget kommer skillnader mellan marknadsvärden och bokförda värden samt eliminerade byggresultat att resultatföras i Peab. Preliminärt uppgår detta till cirka 1 200 Mkr, vilket i huvudsak motsvarar den minskning av det egna kapitalet som extrautdelningen medför.

Ytterligare information till Peabs aktieägare avseende förslaget till utdelning av Fastighetsbolaget, i form av en informationsbroschyr, kommer att publiceras på Peabs hemsida i anslutning till att kallelsen till årsstämman publiceras.

För ytterligare information, kontakta:

Jesper Göransson, VD och koncernchef Peab nås genom Kajsa Jacobsson, presschef Peab, 0725-33 34 84

 

Denna information är sådan information som Peab AB är skyldig att offentliggöra enligt EUs marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 februari 2020 kl 16:00 CET.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.