Kallelse till årsstämma i Peab AB

Aktieägarna i Peab AB (publ) (org.nr 556061-4330, säte: Båstad) kallas till årsstämma torsdagen den 4 maj 2023 kl 16.00 i Grevieparken, Grevie, Båstad.

Inregistrering sker från kl 15.00.

Styrelsen har beslutat att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt på stämman även genom poströstning i enlighet med föreskrifterna i Peabs bolagsordning.

Rätt att delta och anmälan

Deltagande i stämmolokalen

Den som önskar närvara i stämmolokalen personligen eller genom ombud ska

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden tisdagen den 25 april 2023 och
 • senast torsdagen den 27 april 2023 anmäla sig till stämman enligt anvisningarna nedan.

Anmälan kan göras via Peabs webbplats www.peab.se/stamma, per telefon 0431-893 50 eller per post till Peab AB (publ), Årsstämma, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Vid anmälan ska aktieägaren uppge namn, adress, person- eller organisationsnummer, telefonnummer, registrerat aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Eventuella fullmakter ska vara skriftliga och lämnas senast på stämman och i förekommande fall tillsammans med registreringsbevis eller annan behörighetshandling. För att förenkla inregistreringen ombeds aktieägare att sända fullmakten och eventuella behörighetshandlingar till bolaget i samband med anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Peabs webbplats www.peab.se/stamma och sänds på begäran till aktieägare.

Deltagande genom poströstning

Den som önskar delta i stämman genom poströstning personligen eller genom ombud ska

 • vara upptagen som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB framställda aktieboken avseende förhållanden tisdagen den 25 april 2023 och
 • senast torsdagen den 27 april 2023 ha anmält sitt deltagande genom att ha avgett sin poströst enligt anvisningarna nedan så att poströsten är Euroclear Sweden AB tillhanda senast den dagen.

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Poströstningsformuläret finns tillgängligt på Peabs webbplats www.peab.se/stamma. För att få poströstningsformuläret skickat per post, vänligen kontakta Euroclear Sweden AB på telefon 08-402 90 77 (måndag-fredag kl 09.00-16.00). Det ifyllda formuläret måste vara Euroclear Sweden AB tillhanda senast torsdagen den 27 april 2023. Formuläret kan skickas med e-post till GeneralMeetingService@euroclear.com eller med post till Peab AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm. Aktieägare kan även avge poströst elektroniskt genom verifiering med svenskt bankID via Euroclear Sweden AB:s webbplats, https://anmalan.vpc.se/euroclearproxy.

Om aktieägaren poströstar genom ombud ska skriftlig och daterad fullmakt undertecknad av aktieägaren biläggas poströstningsformuläret. Fullmaktsformulär finns på Peabs webbplats www.peab.se/stamma. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret.

Aktieägaren får inte förse poströsten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är poströsten i sin helhet ogiltig. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av poströstningsformuläret.

Förvaltarregistrerade aktieinnehav

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste - utöver att anmäla sig - begära att aktierna omregistreras i aktieägarens eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 25 april 2023. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering) och begärs hos förvaltaren i sådan tid i förväg som förvaltaren bestämmer. Rösträttsregistrering som av aktieägaren begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast torsdagen den 27 april 2023 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande                                                 
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
 8. Verkställande direktörens anförande
 9. Beslut om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 10. Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen och om avstämningsdag
 11. Fastställande av ersättningspolicy
 12. Framläggande av styrelsens ersättningsrapport 2022 för godkännande
 13. Beslut ifråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören
 14. Beslut om antalet styrelseledamöter och revisorer
 15. Beslut om styrelse-, utskotts- och revisionsarvoden
 16. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 17. Val av revisor
 18. Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen
 19. Bemyndigande för styrelsen avseende nyemission av B-aktier
 20. Bemyndigande för styrelsen avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier
 21. Övriga ärenden
 22. Stämmans avslutande

VALBEREDNING

Valberedningen inför årsstämman består av Anders Sundström (utsedd av Ekhaga Utveckling AB), Ulf Liljedahl (utsedd av AB Axel Granlund och ordförande i valberedningen), Suzanne Sandler (utsedd av Handelsbankens Fonder) och Anders Runevad (styrelsens ordförande i Peab).

BESLUTSFÖRSLAG M M

PUNKT 2 VAL AV ORDFÖRANDE PÅ STÄMMAN

Styrelsen föreslår Göran Grosskopf som ordförande vid årsstämman eller, vid hans förhinder, den som styrelsen anvisar.

PUNKT 3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Den röstlängd som föreslås godkännas är den röstlängd som upprättas av Euroclear Sweden AB på uppdrag av Peab AB, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna poströster, och kontrolleras och tillstyrks av justeringspersonerna.

PUNKT 5 VAL AV EN ELLER TVÅ JUSTERINGSPERSONER

Styrelsen föreslår Birgitta Mårtensson, Munka-Ljungby och Tomas Andersson, Ängelholm att jämte ordföranden justera stämmoprotokollet.

PUNKT 10 BESLUT OM VINSTUTDELNING

Styrelsen föreslår att utdelning för räkenskapsåret 2022 lämnas med 4,00 kr per aktie. Som avstämningsdag för utdelning föreslås måndagen den 8 maj 2023. Om årsstämman beslutar i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut från Euroclear Sweden torsdagen den 11 maj 2023.

PUNKT 11 ERSÄTTNINGSPOLICY

Styrelsen föreslår att Ersättningspolicy, vilken antogs på årsstämman den 6 maj 2021, ska gälla oförändrad med undantag av att texten under rubriken Pensioner ska lyda: Koncernledningen äger rätt till pensionslösningar enligt kollektivavtal och avtal med Peab. Samtliga pensionsåtaganden ska vara avgiftsbestämda. Gällande pensionsplan kan högst uppgå till 35 procent av fast årslön och avtalad pensionsålder 65 år. Tidigare pensionsplan om 47 procent av fast årslön och avtalad pensionsålder 62 år gäller endast för redan ingångna avtal. Avstående av rörlig lön kan utnyttjas för ökade pensionsavsättningar genom engångsbetalda pensionspremier i form av bonusväxling.

PUNKT 12 STYRELSENS ERSÄTTNINGSRAPPORT

Ersättningsrapporten för 2022 finns på Peabs webbplats www.peab.se/stamma.

PUNKT 14 BESLUT OM ANTALET STYRELSELEDAMÖTER OCH REVISORER

Valberedningens förslag: Åtta (oförändrat) styrelseledamöter och en revisor (oförändrat).

PUNKT 15 BESLUT OM STYRELSE-, UTSKOTTS- OCH REVISIONSARVODEN

Valberedningens förslag: Arvode till styrelsens ordförande föreslås utgå med 1 200 000 (oförändrat) kr och till varje övrig ledamot i styrelsen med 600 000 (oförändrat) kr. För arbete i Ersättningsutskottet och Finansutskottet föreslås att arvode utgår med 80 000 (oförändrat) kr för respektive ledamot i vardera utskott. För arbete i Revisionsutskottet föreslås att arvode till ordförande utgår med 165 000 (oförändrat) kr och till varje övrig ledamot med 80 000 (oförändrat) kr. Det sammantagna arvodet till ledamöterna föreslås uppgå till 6 285 000 (oförändrat) kr. Arvode till revisor föreslås utgå enligt godkänd räkning.

PUNKT 16 VAL AV STYRELSELEDAMÖTER OCH STYRELSEORDFÖRANDE

Valberedningens förslag: Omval av Karl-Axel Granlund, Magdalena Gerger, Liselott Kilaas, Kerstin Lindell, Fredrik Paulsson, Malin Persson, Anders Runevad och Lars Sköld. Anders Runevad utses till ordförande.

PUNKT 17 VAL AV REVISOR

Valberedningens förslag: Omval av registrerade revisionsbolaget EY. Om EY väljs kommer Jonas Svensson att vara ansvarig revisor. Valberedningens förslag överensstämmer med revisionsutskottets rekommendation.

PUNKT 18 PRINCIPER FÖR VALBEREDNINGENS TILLSÄTTNING OCH INSTRUKTION FÖR VALBEREDNINGEN

Valberedningens förslag: I dokumentet ”Principer för valberedningens tillsättning och instruktion för valberedningen”, vilket antogs på årsstämman den 5 maj 2022, ändras i punkterna 1.1, 1.2 och 1.3 formuleringen ”sista bankdagen i september” till ”sista bankdagen i augusti” avseende uppgifter om ägarförhållanden/ägar-grupperingar som ska ligga till grund för fastställande av vem/vilka som kan utse en ledamot i valberedningen. Ändringen föreslås i syfte att ge valberedningen förutsättningar att påbörja arbetet tidigare och förlänga tiden att utföra sitt årliga uppdrag. Principerna föreslås sedan gälla intill dess Peabs bolagsstämma beslutar annat.

PUNKT 19 BEMYNDIGANDE AVSEENDE NYEMISSION AV B-AKTIER

Styrelsen föreslår bemyndigande för styrelsen att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästa årsstämma, besluta om nyemission av B-aktier motsvarande sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet, med eller utan företrädesrätt för nuvarande aktieägare.

PUNKT 20 BEMYNDIGANDE AVSEENDE FÖRVÄRV OCH ÖVERLÅTELSE AV EGNA AKTIER

Styrelsen föreslår bemyndigande för styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma,

 • fatta beslut om att, på NASDAQ Stockholm AB eller genom ett förvärvserbjudande riktat till samtliga aktieägare eller aktieägare av aktier av ett visst slag, förvärva högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i Bolaget. Aktierna får förvärvas på NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid förvärv genom förvärvserbjudande, till en kurs motsvarande lägst börskurs vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 30 procent uppåt. Aktier får endast förvärvas mot vederlag i pengar,
 • fatta beslut om att, på NASDAQ Stockholm AB eller i samband med t ex företagsförvärv och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, överlåta högst samtliga egna aktier som bolaget innehar, på NASDAQ Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet och vid avyttring på annat sätt med ett pris som motsvarar börskursen på aktierna vid tiden för överlåtelsen med den avvikelse styrelsen finner lämplig.

Syftet med bemyndigandet ska vara att förbättra bolagets kapitalstruktur och/eller att användas vid finansiering av förvärv m m.

MAJORITETSREGLER

För giltigt beslut enligt punkt 19 och 20 fordras att stämmans beslut biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de på stämman företrädda aktierna.

HANDLINGAR ÅRSREDOVISNING OCH FULLSTÄNDIGA FÖRSLAG

Årsredovisning med redovisningshandlingar och revisionsberättelse, valberedningens fullständiga förslag under punkt 18, styrelsens fullständiga förslag enligt punkt 11 och 19-20, styrelsens yttrande till beslut under punkt 10 och 20, ersättningsrapport och revisorsyttrande över tillämpningen av riktlinjer för ersättningar, valberedningens beskrivning av sitt arbete inför årsstämman 2023 och valberedningens motiverade yttrande över förslag till styrelsen finns senast från och med torsdagen den 13 april 2023 till aktieägarnas påseende på Peabs huvudkontor, Margretetorpsvägen 84 i Förslöv, samt på Peabs webbplats www.peab.se/stamma. Kopia av angivna handlingar sänds på begäran till aktieägare.

Sådan begäran kan göras på telefon 08-402 90 77 eller via post till Peab AB (publ), ”Årsstämma”, c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm.

UPPLYSNINGAR PÅ ÅRSSTÄMMAN

Styrelsen och den verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget och utan nämnvärd olägenhet för någon enskild person, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen och förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen och sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

ANTALET AKTIER OCH RÖSTER

Antal registrerade aktier i bolaget uppgår vid tidpunkten för kallelsen till totalt 296 049 730 representerande 604 929 343 röster, varav 34 319 957 A-aktier representerande 343 199 570 röster och 261 729 773 B-aktier representerande 261 729 773 röster. Av det totala antalet registrerade aktierna innehar bolaget 8 597 984 B-aktier, vilka ej är röstberättigade.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den Integritetspolicy för bolagsstämmor som Peab tillämpar: https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Förslöv i mars 2023

Peab AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Juha Hartomaa, IR-chef Peab, 072 533 31 45

Jesper Göransson 2021 01 mattiasbarda se

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.