Visselblåsning i Peab

Peab strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Vår visselblåsartjänst ger alla en möjlighet att rapportera en farhåga om något som inte är i linje med Peabs värderingar. Den är viktig för att värna god bolagsstyrning och bevara kundernas och allmänhetens förtroende för oss.

Våra medarbetare, kunder och samarbetspartners spelar en viktig roll i att fånga upp lagöverträdelser och allvarliga överträdelser från Peabs värderingar, etiska riktlinjer och uppförandekod. Visselblåsartjänsten kan användas för att rapportera en farhåga om något som allvarligt kan påverka företaget eller en människas liv eller hälsa, och som inte är i linje med vårt företags värderingar och affärsetiska principer. Till följd av gällande svensk lagstiftning kan dock endast sådana personuppgifter behandlas som rör överträdelser som ledande befattningshavare eller nyckelpersoner i Peab har gjort.

Alla rapporter behandlas konfidentiellt och för att trygga anonymiteten hanteras tjänsten av en extern part och rapporteringskanalen är krypterad och lösenordsskyddad. När en rapport inkommit via visselblåsartjänsten bedöms den enligt Riktlinjer för visselblåsning, och godkänns eller avvisas.

En godkänd rapport leder till att Peab Säkerhet startar en intern utredning och resultatet av denna presenteras för etiska rådet som beslutar om fortsatt hantering. All persondata i rapporten raderas efter avslutad utredning och visselblåsarens identitet är helt konfidentiell genom hela processen.

Foto: Peter Steen

Peabs etiska råd

Etiska rådets uppdrag är att stödja, stärka och utveckla Peabs etiska förhållningssätt.

Länk till anmälan

Vi vill göra rätt, följa lagar och vår uppförandekod. Om du misstänker överträdelser kan du rapportera det anonymt i Peabs visselblåsartjänst.

Dela det här på: