Energieffektiva byggnader

Peabs egenutvecklade flerbostadshus Svanenmärks. Det innebär bl a att energikravet är hårdare än vad Boverkets byggregler (BBR) föreskriver. För flerbostadshus och byggnader för förskola och skola gäller 85 % av BBR 24 (enligt Svanens kriterier ver 3.9). Utifrån kundens önskemål bygger Peab även enligt andra miljöcertifieringar liksom energisnåla passivhus.

Miljöcertifiering av byggnader

Fastigheter har stor påverkan på vår miljö, både under produktion och under drift. Av den anledningen har flera olika certifieringssystem vuxit fram, i syfte att bygga hållbart.

Passivhus

Passivhus är välisolerade byggnader som till stor del värms upp genom den energi som redan finns i huset. Det är vi människor som vistas i husen, samt de maskiner som vi använder som alstrar energi som värmer upp huset.

template
template
template

template

template

template

template