Årsstämmans beslut den 4 maj 2023 om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen i Peab AB (publ) (”Bolaget”) bemyndigas att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier fördelade på aktier av serie A och aktier av serie B enligt styrelsens bestämmande varvid följande villkor skall gälla:

 1. Förvärv av aktier får ske på Nasdaq Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. 
 2. Förvärv av aktier får även ske enligt förvärvserbjudande som riktas mot samtliga aktieägare.Sådant förvärvserbjudande får endast ske mot vederlag i pengar och skall ske till en kurs motsvarande lägst börskurs vid tiden för erbjudandet med en maximal avvikelse av 30 procent uppåt. 
 3. Förvärv får ske av högst så många aktier att bolagets innehav av egna aktier efter förvärvet uppgår till högst en tiondel av samtliga aktier i bolaget.
 4. Överlåtelse får ske av högst samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens överlåtelsebeslut.
 5. Överlåtelse av aktier får ske på Nasdaq Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. 
 6. Överlåtelse av aktier förvärvade enligt ovan får även ske utanför Nasdaq Stockholm AB, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och med eller utan bestämmelser om apport eller kvittningsrätt. Sådan överlåtelse får ske till ett pris i pengar eller värde på erhållen egendom som motsvarar börskursen vid tiden för överlåtelsen på de Peabaktier som överlåts med den avvikelse som styrelsen finner lämplig.
 7. Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende nyemission, i syfte att låta bolagets aktier utgöra hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma företagsförvärv, får antalet aktier som överlåts och emitteras i samband med det enskilda förvärvet, tillsammans högst motsvara en tiondel av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande av nyemission. 
 8. Bemyndigandet får utnyttjas vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2024.

Syftet med bemyndigandet ska vara att förbättra bolagets kapitalstruktur och/eller, att användas vid finansiering av förvärv m.m.

Möjligheten till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt vid överlåtelse av egna aktier motiveras av att överlåtelse av aktier över Nasdaq Stockholm AB eller på annat sätt med avvikelse från företrädesrätt för aktieägarna kan ske med större snabbhet, flexibilitet och är mera kostnadseffektivt än överlåtelse till samtliga aktieägare. Om bolagets egna aktier överlåts mot vederlag i annan form än pengar i samband med avtal om förvärv av tillgångar, kan bolaget inte bereda aktieägarna möjligheten att utöva någon företrädesrätt.

I övrigt bemyndigas styrelsen att besluta om frågor relaterade till förvärv och överlåtelse av egna aktier, inklusive frågan om huruvida aktierna ska överlåtas med eller utan bestämmelser om apport eller kvittning eller annat sådant villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 i aktiebolagslagen.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.