Årsstämmans beslut den 5 maj 2022 om bemyndigande avseende nyemission av B-aktier

Styrelsen i Peab AB (publ) bemyndigas, för tiden intill nästa årsstämma att besluta om nyemission av aktier av serie B, (i) med företrädesrätt för befintliga aktieägare att deltaga i emissionen eller (ii) utan företrädesrätt för befintliga aktieägare att deltaga i emissionen i samband med företagsförvärv. Nyemission kan ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 i aktiebolagslagen.

Bemyndigandet ska kunna utnyttjas vid ett eller flera tillfällen och får avse sammanlagt högst 10 procent av det registrerade aktiekapitalet vid tidpunkten för bemyndigandet. Nyemission ska ske på för marknaden sedvanliga villkor.

Om utnyttjandet av bemyndigandet avseende nyemission kombineras med utnyttjandet av bemyndigandet avseende förvärv och överlåtelse av egna aktier, i syfte att låta bolagets aktier utgöra hela eller del av köpeskillingen vid ett och samma företagsförvärv, får antalet aktier som emitteras och överlåts i samband med det enskilda förvärvet, tillsammans högst motsvara en tiondel av samtliga aktier i bolaget vid tidpunkten för beslutet om bemyndigande av nyemission.