Ekonomisk översikt

Finansiella mål

I syfte att främja fortsatt värdeskapande redovisar Peab externt verksamhetens prestation genom uppföljning av nio mål, varav tre är finansiella.

Femårsöversikt

Ta del av resultat- och balansposter, nyckeltal m.m. för de senaste fem åren.

Alternativa nyckeltal och finansiella definitioner

Alternativa nyckeltal används för att beskriva verksamhetens utveckling och för att öka jämförbarheten mellan perioder.

IFRS

Här visas effekter av ändringar i IFRS-regelverk samt andra ändringar av redovisningsprinciper.

template
template
template

template

template

template

template