Affärsetik

Hur arbetar Peab med uppföljning i leverantörskedjan?

Peabs uppförandekod ligger som grund till alla våra avtal och vi är tydliga med att leverantörer, UE och medarbetare efterlever vår kod. Innan avtal skrivs och köp genomförs, kontrolleras och värderas leverantören utifrån nationella regelverk; i Sverige bland annat 38§ MBL (UE2021), samt i våra interna kontrollsystem. Samtliga leverantörer i Peabs leverantörsregister genomgår en systematisk kontroll av bland annat ekonomisk status och risk för oegentligheter, samhällskrav såsom inbetalning av skatt, arbetsgivaravgifter och godkända arbetsrättsliga villkor. Ett av kraven för att leverantören ska bli godkänd är att ett giltigt kollektivavtal är tecknat eller att leverantören erbjuder minst motsvarande arbetsrättsliga villkor.

För att säkerställa att våra leverantörer levererar i enlighet med vad som är överenskommet, genomför vi årliga leverantörsrevisioner. Vi utbildar vår interna inköpsorganisation löpande för att säkra god insikt i de krav som ställs på våra leverantörer.


Är Peab certifierat enligt ISO 37001?

Ett av Peabs strategiska målområden är "Ledande inom samhällsansvar". Det innebär att vi prioriterar frågan om antikorruption. Vi är inte ISO 37001-certifierade, delvis för att denna certifieringsstandard endast avser bekämpning av mutor. Antikorruption är ett vidare begrepp än mutor. Det brukar definieras som utnyttjande av maktposition för att gynna sig själv eller intressen som står en nära. Bedrägerier inklusive trolöshetsbrott, konkurrensbrott, penningtvätt med flera brott brukar räknas in bland korruptionsbrotten. Vår erfarenhet och riskanalys visar att vi, och branschen i övrigt, inte bara har risker för mutbrott att hantera utan också bland annat bedrägerier och trolöshetsbrott. Därmed måste också vårt arbetssätt täcka mycket mer än mutbekämpning.

ISO 37001 är också en relativt ny standard och vi vill avvakta med att utvärdera nyttan av certifiering enligt ISO 37001 tills det finns mer erfarenhet. Såvitt vi vet finns det hittills bara ett företag i Sverige, verksamt inom IT, som har genomfört en certifieringsprocess och det skedde hösten 2019.


Följer Peab näringslivskoden från Institutet mot mutor?

Peab har skrivit på Byggföretagens uppförandekod. Enligt den är Näringslivskoden från Institutet mot mutor normgivande för medlemsföretagen bland annat när det gäller att bjuda på eller anordna resor, ge eller få gåvor eller andra tjänster eller förmåner som inte kan granskas eller redovisas öppet. Peab arbetar konsekvent och långsiktigt med dessa frågor och accepterar inte överträdelser mot vare sig Peabs eller Byggföretagens uppförandekod.


Är Peab medlem i Transparency International?

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International. Organisationen arbetar i Sverige med att bedriva informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionen och dess skadeverkningar och verka för ökad transparens, integritet och ansvarsutkrävande. Flera svenska bygg- och anläggningsföretag, som bedriver verksamhet internationellt, är medlemmar i Transparency International.

Som en nordisk samhällsbyggare matchar inte TI:s medlemskrav om att driva verksamhet utanför Europa och/eller att man driver verksamhet i högriskländer avseende korruption vår verksamhet. Därför är Peab i dagsläget inte medlem i organisationen. Om TI i framtiden förändrar sin inriktning kommer Peab att undersöka möjligheten till medlemskap i TI Sverige.


Har Peab ett visselblåsarsystem?

Ja. Vi uppmanar alla våra medarbetare, leverantörer och kunder att slå larm vid misstanke om sådant som strider mot uppförandekod eller lagstiftning. Visselblåsningssystemet är öppet både för interna och externa rapportörer.


Gör Peab löpande riskanalyser avseende korruption?

Etiska Rådet spelar en central roll i identifieringen och hanteringen av överträdelser av lagstiftning och andra regelverk inom Peab, inklusive korruptionsrelaterade brott. Etiska Rådets ansvar sträcker sig till att säkerställa en konsekvent tillämpning av reaktioner på sådana överträdelser över hela koncernen. Ett fundamentalt inslag i Etiska Rådets uppdrag är också att driva och förbättra det preventiva arbetet för att bekämpa korruption, varvid riskanalyser specifikt riktade mot korruption utgör en viktig komponent. Dessa riskanalyser, som utförs kontinuerligt av Etiska Rådet, ligger till grund för det åtgärdsprogram som Peab för närvarande utvecklar och implementerar.

Läs mer om hur vi genomför riskanalysen avseende korruption.


Hur arbetar Peab med etik och antikorruption?

Det råder en uttalad nolltolerans mot etiska övertramp i Peabkoncernen. Vårt arbete med etiska frågor och mot korruption är långsiktigt, systematiskt och riktar sig till alla medarbetare. Vi arbetar med kunskap och verktyg, men också med tydliga konsekvenser. Anställda i Peab utbildas därför kontinuerligt inom bland annat etik, antikorruption och konkurrensrätt. Utbildningarna genomförs som e-utbildningar och är öppna för alla medarbetare i Peab. För medarbetare med affärsansvar är utbildningarna obligatoriska. Peabs Etiska råd säkerställer att överträdelser och incidenter hanteras korrekt och konsekvent, oavsett verksamhet och befattning.

Vi engagerar oss aktivt i branschsamverkan för korruptionsbekämpning. Peab är en av parterna i Överenskommelse mot mutor och korruption (ÖMK), som arbetar för att gemensamt motverka mutor och korruption inom den offentligt finansierade bygg- och fastighetssektorn. 

Vi uppmanar alla våra medarbetare, leverantörer och kunder att slå larm vid misstanke om sådant som strider mot uppförandekod eller lagstiftning. I första hand rapporteras till närmaste chef men det finns också möjlighet att rapportera anonymt via visselblåsning. Visselblåsningssystemet är öppet både för interna och externa rapportörer.

Läs mer om hur vi på Peab jobbar med etik och antikorruption.


Hur säkerställer Peab att information når alla som vistas på arbetsplatsen, till exempel underentreprenörer och praktikanter?

Alla medarbetare får introduktion till sin arbetsplats eller vid nytt projekt. Praktikanter ska dessutom ha en handledare som hjälper till med introduktionen och de praktiska frågorna.

Det finns ett flertal möten där man tar upp information om arbetsmiljö och säkerhet, t.ex. regionalt infomöte som genomförs en gång per månad. Informationen från detta möte tas sedan vidare av arbetschefer/platschefer som har möten med sin personal. Dessutom har vi morgonmöte (VPP=Visuell Planering i Produktion), veckomöte, månadsmöte och underentreprenörs-/leverantörsmöten där just det här ska säkerställas.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.