Hållbarhet

Är Peab anslutet till FN:s Global Compact?

Ja, vi på Peab är anslutna till FN:s Global Compact sedan 2012. FN:s Global Compact och dess tio principer utgör en viktig grundpelare för vårt hållbara arbete.

Läs mer om hur vi arbetar med FN:s Globala mål för hållbarhet i vår års- och hållbarhetsredovisning.


Hur arbetar Peab med hållbarhet och ESG?

I Peab eftersträvar vi att arbeta hållbart. Det innebär att allt vi gör och producerar ska vara långsiktigt, etiskt och hållbart genom hela värdekedjan. Vi eftersträvar hela tiden att minimera risk och skapa så mycket värde som möjligt för människa, miljö och affär i det samhälle där vi verkar.

Vårt hållbara arbete är en del av vårt Närproducerade Samhällsbygge. Det betyder att vi i första hand skapar värde lokalt, både genom vår verksamhet och genom vårt genuina samhällsengagemang. Hållbarhet för oss innefattar allt från att skapa sunda och säkra arbetsplatser, att bidra till bästa möjliga förutsättningar för människorna som ska vistas i miljöerna som vi bygger till att minimera vår miljöpåverkan och leverera hög kvalitet till kunder och god avkastning till aktieägare. Utgångspunkten är våra kärnvärden, vår uppförandekod, FN:s Global Compact, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s kärnkonventioner och FN:s globala mål för hållbar utveckling. Läs mer om hur vi arbetar med FN:s Globala mål för hållbar utveckling i vår års- och hållbarhetsredovisning

Begreppet ESG (Environment, social, governance) är integrerat i Peabs hållbara arbete, där de två första perspektiven motsvaras av våra aspekter ”människa” och ”miljö”, medan governance motsvaras av vår styrning, ledning, mätning och uppföljning av de olika hållbarhetsaspekterna. Ledningens engagemang är vår grundförutsättning för att vi ska nå våra hållbarhetsmål.

Hela samhällsbyggnadssektorn har stor påverkan på samhälle och miljö. Därför är det av stor vikt för oss som samhällsbyggare att utveckla hållbara lösningar tillsammans med andra genom dialog och samverkan.

För mer information om hur vi på Peab arbetar med hållbarhet, se Hållbarhet samt i vår senaste Års- och hållbarhetsredovisning


Har Peab en uppförandekod?

Ja, vår uppförandekod är tillsammans med våra kärnvärden koncernens viktigaste dokument. Uppförandekoden innehåller riktlinjer för hur vi ska agera i våra yrkesroller gentemot varandra, våra kunder och leverantörer samt samhället i övrigt. Vår uppförandekod baseras på FNs Global Compact, FNs deklaration om mänskliga rättigheter och ILOs kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet.

Uppförandekoden gäller alla i Peabkoncernen, från styrelse och ledning, till enskilda medarbetare, och innehållet i koden ska respekteras och följas av våra affärspartners. Vår uppförandekod är även vår leverantörskod.

Vår uppförandekod fastställs av styrelsen årligen i samband med det styrelsemöte som behandlar bokslutskommunikén.

Läs mer om vår uppförandekod


Hur styrs Peabs hållbarhetsarbete?

Hållbarhetsfrågorna är affärskritiska och högt prioriterade av Peabs styrelse och styrningen är en central del av ESG. Styrelsen har i sin tur gett Peabs koncernledning det övergripande ansvaret för styrning, ledning och uppföljning av koncernens hållbarhetsarbete.

Peabs affärsområdeschefer, vilka alla rapporterar till koncernchefen, är tillsammans med COO ansvariga för att driva hållbarhetsarbetet som en integrerad del av verksamheten. Till sin hjälp har de ett stort antal specialister. Vi arbetar med stöd av ett verksamhetsledningssystem och huvuddelen av vår verksamhet är certifierad enligt ISO 14001.


Har Peab några hållbarhetsmål utöver miljömålen?

I affärsplanen 2021 - 2023 introducerade Peab ett fjärde strategiskt mål ”Ledande inom samhällsansvar”.

I och med detta har följande jämställdhetsmål satts upp:

  • Andel kvinnor som rekryteras ska alltid överstiga utbildningsmarknaden (gäller instegsnivån för produktionsnära tjänster).

Hur jobbar Peab med FNs Globala mål?

Prio-hallbarhetsomr-21-23.jpg

Under 2020 ge­nom­för­de Peab en översyn av FN:s 17 glo­ba­la mål för att analysera om de mål som tidigare identifierats som de Peab har bäst för­ut­sätt­ning­ar att bidra till fortfarande är relevanta.

Ana­ly­sen genomfördes i både verk­sam­he­ten och led­ningen, där de 17 målen och 169 del­målen dis­ku­te­ra­des och be­ar­be­ta­des. När vi gjorde vår väsentlighetsanalys för hållbarhetsområdet och identifierade vilka hållbarhetsfrågor som ska vara mest prioriterade för oss de kommande tre åren utgjorde Agenda 2030 och de globala målen en viktig grund, tillsammans med bland annat en omfattande intressentdialog. De prioriteringar och mål som Peab fastställt inom hållbarhetsområdet är därmed starkt förankrade i Agenda 2030.

Pe­ab­kon­cer­nen bi­drar till och på­ver­kas av samt­li­ga glo­ba­la mål i någon utsträckning då de är in­te­gre­ra­de och öm­se­si­digt be­ro­en­de av varand­ra. För pe­ri­o­den 2021-2023 be­döm­de vi sex av målen som särskilt pri­o­ri­te­ra­de, då de an­ting­en ut­görs av om­rå­den som in­ne­bär stor po­ten­ti­ell risk alternativt om­rå­den där Peab har stor möj­lig­het att främja håll­bar ut­veck­ling.

Våra strategiska och icke-finansiella mål kan tydligt kopplas till dessa utvalda globala mål.

Prio-globala-mal-21-23.jpg

Mål 5 om jämställdhet är viktigt för Peab eftersom vi, liksom resten av branschen, fortfarande har långt kvar till en jämn könsfördelning.

Mål 8 som bland annat rör arbetsvillkor är högaktuellt då det omfattar flera av Peabs prioriterade hållbarhetsaspekter, såsom en säker arbetsmiljö, goda villkor i leverantörskedjan eller ungas väg in i arbetslivet. 

Mål 9 är relevant till exempel på grund av dess koppling till vår industri- och anläggningsverksamhet och vår satsning på hållbar innovation.

Mål 11 summerar på många sätt det som är Peabs kärna, att bygga hållbara samhällen som är trygga och tillgängliga för alla.

Mål 12 är bland annat viktigt på grund av dess koppling till vårt miljömål om resurseffektivitet.

Mål 15, att bekämpa klimatförändring, är en global ödesfråga som Peab, i egenskap av stor samhällsbyggare, har ett mycket stort ansvar för. 


Hur arbetar Peab med att bedöma och hantera hållbarhetsrisker och -möjligheter?

Att arbeta med risker och möjligheter kontinuerligt är en viktig del av vårt strategiska arbete. Vi kartlägger regelbundet ett brett spektrum av hållbarhetsrisker, vilka inkluderar alla hållbarhets- eller ESG-aspekter. Det rör sig om allt ifrån miljörelaterade risker så som extremväder, till arbetsmiljö- och säkerhetsrelaterade risker på arbetsplatserna eller risk för diskriminering vid rekrytering eller sociala risker kopplade till mänskliga rättigheter i leverantörskedjan. Riskbedömning-, analys- och hantering görs på alla nivåer i verksamheten och resultatet summeras sedan på nästa respektive övergripande nivå.

Årligen görs en stor riskanalys på koncernnivå; en process som även inkluderar styrelsen. Utifrån de risker som identifierats görs en analys, handlingsplaner upprättas och relevanta åtgärder vidtas. Åtgärderna kan röra allt ifrån förändringar i skyddsutrustning, arbetssätt och utveckling av nya metoder till nya investeringar eller kompetenshöjande insatser – ibland lokalt, ibland för hela Peab.


Hur följer koncernledning och styrelse upp arbetsmiljöfrågorna?

Arbetsmiljö är en stående punkt på agendan i samtliga koncernledningsmöten samt i de kvartalsvisa styrelsemötena.


Hur arbetar Peab med intressentdialog?

I en föränderlig omvärld är en löpande intressentdialog central för att snabbt fånga upp och möta nya behov. Genom en omfattande och öppen intressentdialog får vi god förståelse för vilka frågor som är viktigast för respektive grupp. Dialogen sker både i vardagliga möten med kunder, leverantörer, medarbetare och andra intressenter, men också mer strukturerat till exempel i samband med leverantörsrevisioner, politikermöten, investerardialoger och workshops på högskolor.

Intressentdialogens resultat utgör grunden till våra hållbarhets-/ESG-prioriteringar. Dialogen ger till exempel värdefull vägledning kring beslut och åtgärder rörande våra miljömål, vår hållbara leverantörskedja, vårt likabehandlingsarbete och vår strävan efter en säker arbetsmiljö.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.