Hållbart samhällsbyggande

I Peab arbetar vi hållbart. Vi arbetar systematiskt och målinriktat för att säkerställa att det vi producerar och levererar bidrar till det vi kallar för ett Närproducerat samhällsbygge. Några av våra viktigaste hållbarhetsmål på koncernnivå är visionen om noll allvarliga olyckor och våra tre miljömål.

Hållbarhetsaspekterna Människa, Miljö och Affär är tydligt integrerade i Peabkoncernens fokusområden och affärsplanemål och hjälper oss att hela tiden styra mot hållbara metoder och arbetssätt. Vi är lokalt förankrade och eftersträvar alltid ett närproducerat samhällsbyggande. Vårt bidrag till en hållbar samhällsutveckling innebär till exempel att vi bygger hus eller att vi anlägger en modern infrastruktur, men det innebär också att vi bidrar till bästa möjliga förutsättningar för människorna som ska vistas i miljöerna som vi planerar, bygger och anlägger. Minst lika viktigt är det för oss att säkerställa sunda, säkra och inkluderande arbetsplatser för våra medarbetare. Som stor men ändå lokal arbetsgivare är det centralt för oss att genom samverkan och dialog skapa god förståelse för behoven i lokalsamhället och omsätta denna förståelse i ett konkret och närproducerat samhällsengagemang där vi på riktigt kan göra nytta för människorna omkring oss.

Arbetsmiljö och jämställdhet

För Peab är omsorg om människan, både i och utanför företaget, en central del av att arbeta hållbart.

Miljö

I Peab tar vi ansvar för vår miljöpåverkan längs hela värdekedjan, genom hela livscykeln.

Affär

Peab ska vara en trygg och kompetent samarbetspartner med stark lokal närvaro. Varje affär ska vara säker, etisk och hållbar genom hela värdekedjan.

Etik och antikorruption

I Peab handlar etik om vårt agerande i relation till varandra och våra intressenter.

Peab Life

Peab har under många år haft ett stort sponsringsengagemang, ofta med lokal förankring.

Rapporter och policys

Här kan du ladda ner rapporter och policys om vårt hållbarhetsarbete.

Agenda 2030 och Peabs hållbara arbete

Information om de mål som tidigare identifierats som de Peab har bäst för­ut­sätt­ning­ar att bidra till fortfarande är relevanta.

Frågor och svar

Här hittar du svar på frågor om hållbarhet i Peab.

Kontaktpersoner

Frågor och funderingar om Peabs hållbarhetsarbete, kontakta oss.

Peab är det lokala bygg- och anläggningsföretaget med det stora bolagets resurser

Vår lokala närvaro hjälper oss att bygga det lokala samhället. I hela Norden. Vi kallar det Närproducerat samhällsbygge.

Så gör vi byggbranschen mångfaldig:

Byggbranschen måste förändras med omvärlden när det gäller mångfald och jämställdhet. Peab har tagit krafttag för att säkerställa inkluderande arbetsplatser som speglar samhället.

Peab är anslutna till Global Compact

Global Compact omfattar tio principer rörande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption.

Dela det här på: