Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik och socialt engagemang. Vi tar hänsyn till klimat och miljö och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. Uppförandekoden visar vägen genom att beskriva våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners. Med ständiga förbättringar tar vi ansvar som Nordens Samhällsbyggare.

Om uppförandekoden

Grunden för uppförandekoden är Peabs kärnvärden som vägleder oss i allt vi gör. Peab har undertecknat FNs Global Compact, och uppförandekoden bygger på dess 10 principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Principerna i uppförandekoden baseras även på FNs deklaration om mänskliga rättigheter och ILOs kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet.

Peabs uppförandekod är tillsammans med våra kärnvärden vårt viktigaste dokument. Den hjälper oss att fatta rätt beslut i vardagen – beslut som påverkar oss alla och som gör både vår arbetsplats och omvärld lite bättre. Det är så vi tar ansvar.

Vi kräver att uppförandekoden efterlevs

Uppförandekoden gäller alla i Peabkoncernen, från styrelse och ledning, till den enskilde medarbetaren. Uppförandekoden följs upp löpande som en naturlig del i verksamheten och varje medarbetare får skriva under uppförandekoden samtidigt som man skriver på sitt anställningsavtal. En medarbetare som känner osäkerhet runt tillämpningen i det dagliga arbetet kan få vägledning av sin chef. Till stöd finns även Peabs etiska råd

Medarbetare i Peab ska slå larm vid misstanke om sådant som strider mot uppförandekoden eller lagstiftning. Peab ger flera möjligheter att rapportera misstankar om överträdelser. I första hand rapporterar Peabs och affärspartners medarbetare till sin närmaste chef. Om detta av olika skäl inte är lämpligt finns möjlighet att rapportera anonymt via Peabs system för visselblåsning (whistleblowing).

Om en medarbetare i Peab inte agerar i enlighet med uppförandekoden leder det till korrigerande åtgärder. Om en affärspartner upprepat eller allvarligt bryter mot uppförandekoden kommer  affärssamarbetet att avvecklas.

Peabs uppförandekod fastställs av styrelsen årligen i samband med det styrelsemöte som behandlar bokslutskommunikén.

Kort sammanfattning av Peabs uppförandekod

Affärsetik och affärsprinciper

 • Vi följer lagar och förordningar
 • Vi accepterar inte korruption
 • Vi följer konkurrensrättsliga lagar
 • Vi arbetar för att motverka ekonomisk brottslighet

Mänskliga rättigheter och affärsförhållanden

 • Vi prioriterar säker arbetsmiljö och hälsa
 • Vi verkar för jämställdhet och mångfald
 • Vi accepterar inte kränkande särbehandling, trakasserier eller diskriminering
 • Vi accepterar inte barnarbete
 • Vi accepterar inte tvångs- eller skuldarbete
 • Vi värnar rätten till föreningsfrihet
 • Vi värnar om skäliga anställningsvillkor

Miljö

 • Vi värnar om klimat och miljö
 • Vi arbetar för att minska verksamhetens miljöpåverkan
 • Vi ställer krav på affärspartners

Ladda ner Peabs uppförandekod i pdf-format

Peab arbetar enligt Byggföretagens uppförandekod

Byggföretagen har en gemensam uppförandekod för sina medlemsföretag.

Kärnvärden

Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga – dessa är Peabs grundmurade kärnvärden som hela vårt varumärke bygger på.

Visselblåsning

Peab strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.