Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik och socialt engagemang. Vi tar hänsyn till klimat och miljö och strävar efter långsiktiga och förtroendefulla relationer. Uppförandekoden visar vägen genom att beskriva våra värderingar och de krav vi ställer på medarbetare och affärspartners. Med ständiga förbättringar tar vi ansvar som Nordens Samhällsbyggare.

Om uppförandekoden

Grunden för uppförandekoden är Peabs kärnvärden som vägleder oss i allt vi gör. Peab har undertecknat FNs Global Compact, och uppförandekoden bygger på dess 10 principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption. Principerna i uppförandekoden baseras även på FNs deklaration om mänskliga rättigheter och ILOs kärnkonventioner om rättigheter i arbetslivet.

Peabs uppförandekod fastställs av styrelsen årligen i samband med det styrelsemöte som behandlar bokslutskommunikén.

Ladda ner Peabs uppförandekod i pdf-format

Peab arbetar enligt Byggföretagens uppförandekod

Byggföretagen har en gemensam uppförandekod för sina medlemsföretag.

Kärnvärden

Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga – dessa är Peabs grundmurade kärnvärden som hela vårt varumärke bygger på.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.