Antikorruption

Ett av Peabs mest prioriterade områden är arbetet mot korruption. Det råder en uttalad nolltolerans mot allvarliga former av etiska övertramp i koncernen.

Peabs arbete med etiska frågor och mot korruption är långsiktigt, systematiskt och riktar sig till alla medarbetare. Vi arbetar med tydliga konsekvenser, men också med kunskap och verktyg. Bland annat genomför alla medarbetare med affärsansvar e-utbildningar i såväl etik och antikorruption som konkurrensrätt och som komplement har en anpassad e-utbildning tagits fram för medarbetare utan affärsansvar.

Riskanalys avseende korruption

Peabs etiska råd hanterar överträdelser mot lag och andra regler och föreskrifter som konstaterats äga rum inom verksamheten, däribland korruptionsbrott, bland annat i syfte att sådana överträdelser hanteras konsekvent i koncernen. En annan del i Etiska rådets arbete är att utveckla det förebyggande arbetet för att motverka korruption. Här är riskanalyser avseende korruption en viktig del. Etiska rådet gör löpande riskanalyser och det åtgärdsprogram som Peab arbetar med är ett resultat av dessa riskanalyser. 

Läs mer om Peabs riskanalys avseende korruption.

Peab har fasta rutiner och arbetssätt  för att motverka korruption. Samtidigt jobbar vi varje dag med ständiga förbättringar – vi måste hela tiden ligga steget före och vi får aldrig sänka garden.

Här är några exempel på hur vi arbetar:

  • En koncernledning som tydligt tar ställning mot alla former av korruption och en uppförandekod som gör klart att vi inte accepterar någon form av korruption
  • Utbildning i etik och antikorruption, både generella för alla medarbetare och mer specialiserade för chefer och ledare. Ofta använder vi inträffade, verkliga händelser som ”case” i våra utbildningar.
  • Visselblåsarsystem som säkerställer att anmälan mot överträdelser kan göras helt anonymt,
  • Etiskt råd, direkt underställt koncernledningen, som tillser att allvarliga överträdelser mot lag och uppförandekod hanteras kraftfullt och konsekvent
  • Transparens i information om inträffade överträdelser och konsekvenser av dessa, både internt och externt
  • Tydlig och kontinuerlig kommunikation både internt i form av bland annat inträffade händelser och eventuella sanktioner samt externt i bland annat års- och hållbarhetsredovisning.
  • Engagemang i branschgemensamma initiativ som t ex Överenskommelse mot mutor och korruption (ÖMK) inom den offentligfinansierade bygg- och fastighetssektorn. Peab är även representerat i styrelsen för samhällsbyggnadssektorns etiska råd.

Peabs antikorruptionsarbete och ISO 37001

Ett av Peabs fokusområden är ”Säkra affärer”, det innebär att Peab prioriterar frågan om antikorruption. Peab är inte ISO 37001-certifierade, en anledning till det är att det handlar om en certifieringsstandard för system för bekämpning av mutor. Men antikorruption är ett begrepp som är mycket vidare än mutor. Antikorruption brukar definieras som utnyttjande av maktposition för att gynna sig själv eller intressen som står en nära. Bedrägerier inklusive trolöshetsbrott, konkurrensbrott, penningtvätt med flera brott brukar räknas in bland korruptionsbrotten. Vår erfarenhet och riskanalys visar att vi, och branschen i övrigt, inte bara har risker för mutbrott att hantera utan också bland annat bedrägerier och trolöshetsbrott. Därmed måste också vårt arbetssätt täcka mycket mer än mutbekämpning. 

ISO 37001 är också en relativt ny standard och vi vill avvakta med att utvärdera nyttan av certifiering enligt ISO 37001 tills det finns mer erfarenhet. Såvitt vi vet finns det hittills bara ett företag i Sverige, verksamt inom IT-konsulting, som genomfört en certifieringsprocess och det skedde hösten 2019.

Transparency International på sikt

Transparency International Sverige (TI Sverige) är en oberoende ideell organisation som tillsammans med ytterligare ett hundratal nationella avdelningar världen över ingår i det globala nätverket Transparency International. Organisationen arbetar i Sverige med att bedriva informationsverksamhet och opinionsbildning för att sprida kunskap om korruptionen och dess skadeverkningar och verka för ökad transparens, integritet och ansvarsutkrävande. Flera svenska bygg- och anläggningsföretag, som bedriver verksamhet internationellt, är medlemmar i Transparency International.

Peab är i dagsläget inte medlem. Anledningen till det är att Peab, som har verksamhet i Norden, inte matchar TI:s medlemskrav om att driva verksamhet utanför Europa och/eller att man driver verksamhet i högriskländer avseende korruption. Om TI i framtiden förändrar sin inriktning kommer Peab att undersöka möjligheten till medlemskap i TI Sverige.

Utbildning i etik och antikorruption

En viktig framgångsfaktor i Peabs etikarbete är kompetenshöjande insatser. Alla anställda i Peab utbildas därför kontinuerligt inom bland annat etik, antikorruption och konkurrensrätt.

Peabs etiska råd

Etiska rådets uppdrag är att stödja, stärka och utveckla Peabs etiska förhållningssätt.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.