Det är vad som sker varje dag som gör skillnad

Hela byggbranschen har insett att vi eller den måste förändras med omvärlden när det gäller mångfald och jämställdhet. Branschen har fortfarande lång väg att gå och Peab är inget undantag. Bolaget har kraftigt höjt tempot i förändringsarbetet och cirka tio tusen medarbetare har redan utbildats i likabehandling.

– Det är inte visioner eller stora planer som bygger arbetsklimat eller förändrar kulturen, säger Maria Hernroth, hållbarhetschef i Peabkoncernen. Det är i vardagen de viktigaste skillnaderna görs, därför valde vi att börja vår förändringsresa ute på våra arbetsplatser. Att driva förändring på ett så omfattande sätt tar tid, men det är viktigt för oss att alla medarbetare är delaktiga.

Systematiskt arbete med mångfald i Peab

Peab arbetar sedan flera år tillbaka systematiskt med jämställdhet, mångfald och likabehandling utifrån en etablerad metodik som bygger på fyra delar:

  • Synliggöra
  • Förstå och förmå
  • Förändra
  • Följa upp

Synliggöra nuläget

Peab började med att synliggöra nuläget genom en kartläggning – hur ser det faktiskt ut i Peab? Genom intervjuer och workshops med över tusen medarbetare och flera hundra skolelever fick företaget värdefull information om vilka styrkorna var men framför allt om utmaningar och riskområden.

Förstå och förmå genom utbildning

Parallellt med kartläggningen började arbetet med att öka förståelsen och förbättra förmågan i Peab till ett mer mångfaldsmedvetet arbete. Med hjälp av erfarna pedagoger i Peabskolan har hittills cirka 10.000 medarbetare utbildats i jämställdhet, mångfald och likabehandling.

Utbildningarna har börjat i ledningsgrupperna för att därefter fortsätta ut på produktionsarbetsplatserna i form av workshops som bland annat berört ämnen som språkbruk, normer och attityder.

– Vi har diskuterat frågor som: Vad säger lagen? Vad gäller i Peab? Vilket ansvar har chefen? Vilket ansvar har jag själv? Vilka spelregler ska gälla på vår arbetsplats? Vad innebär civilkurage? Vad är jag beredd att förändra i mitt eget beteende? Hur säger jag ifrån när någon går över gränsen? berättar Maria och fortsätter:

– Alla workshops dokumenteras och underlaget ger viktig input till vår fortsatta organisationsutveckling, och utbildningarna fortsätter nu tills alla medarbetare nåtts. 

Förändra

Viktiga verktyg i förändringsarbetet är likabehandlingsplanen och handlingsplanen mot diskriminering och kränkande särbehandling som båda baseras på Peabs Uppförandekod.

Peabs medarbetare utbildas i vad likabehandlingsplanen innebär och för den som är chef finns en särskild fördjupningsutbildning i vad arbetsgivaransvaret för likabehandling innebär. Planen innehåller konkreta mål och åtgärder som rör både jämställdhet och andra delar av likabehandlings- och mångfaldsområdet, som till exempel arbetet med nyanlända. Läs mer om det här.

– Vi ser redan fantastiskt fina förflyttningar, både vad gäller klimatet på våra arbetsplatser men också avseende könsfördelningen i produktionsnära roller som tidigare varit helt mansdominerade, säger Maria Hernroth.

Uppföljning avgörande för framgång

En avgörande faktor för hur framgångsrikt det fortsatta arbetet kommer bli handlar om uppföljning.

Maria Hernroth:

– Vi har bland annat valt att integrera uppföljningen av vårt likabehandlingsarbete i vårt arbete med SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete). Vi tror att den nära kopplingen mellan arbetsmiljö och arbetsklimat är viktig och vi ser att denna typ av uppföljning passar vårt verksamhetsnära förändrings- och utvecklingsarbete. Just kopplingen till SAM ser vi som en nyckel till ett inkluderande och utvecklande förändringsarbete.

– Vi har en lång väg kvar till helt jämställd bransch men i Peab har vi hittat ett arbetssätt som ger konkreta resultat och som inspirerar oss att göra mer. Vi är ödmjuka inför utmaningen men helt övertygade om att det går, avslutar Maria. 

Maria Hernroth

Hållbarhetschef (foto: Dan Coleman)

Tips och framgångsfaktorer för ett lyckat mångfaldsarbete

- En ledning som sätter mål och följer upp
- Jobba med frågan i kärnverksamheten
- Ökad kunskap = ökad handlingskraft
- Små saker i vardagen gör skillnad
- Dialog och delaktighet – vi äger frågan tillsammans
- Utgå från att alla vill göra rätt, tro på människor så kommer engagemanget! 

Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik och socialt engagemang.

Likabehandling i Peab

Alla medarbetare ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Vi har nolltolerans mot alla typer av diskriminering, kränkningar, mobbning och trakasserier. Likabehandling, jämställdhet och mångfald är en del av vårt ansvarsfulla företagande.

Bättre affärer med ökad mångfald och jämställdhet

Byggbranschen har mycket att vinna på att öka mångfalden och bli mer jämställd. Det handlar både om att få de bästa medarbetarna och att göra bättre affärer, anser Paula Lejonkula, expert mångfald och diskrimineringsjuridik, Praktikum. Men företagen måste själva inse fördelarna med ökad mångfald och jämställdhet.

Workshop ska förändra attityder

− Vi är i en position där vi kan påverka, då ska vi göra det, säger Magnus Nilsson med eftertryck. Magnus är arbetschef på Peab i Örebro och har tillsammans med sina två arbetschefskollegor Anette Karhu och Anders Bjelke dragit igång jämställdhets- och mångfaldsworkshops på alla sina arbetsplatser och kontor.

Foto: Niklas Forsström, Näringsdepartementet

Nu sätter vi stopp för diskriminering

Peab och en rad andra aktörer har undertecknat en avsiktsförklaring mot kränkningar och övergrepp. ”Vi kommer att ta vårt ansvar för att agera så att ingen människa utsätts för kränkningar eller övergrepp inom byggbranschen.”

Filmer

Självklart för de unga

Den yngre generationen som nu etablerar sig på arbetsmarknaden ser mångfald och jämställdhet som en självklarhet.

Kommunikation viktigt för bitr regionchefen Susanne Hallberg

Byggbranschen är en rolig bransch och Peab är en bra arbetsgivare! Så förklarar Susanne Hallberg varför hon valt att arbeta på företaget i närmare 30 år.

Läs mer om Peabs arbete för mångfald och integration

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.