Återköp / Avyttring av egna aktier

Mandat styrelse

Styrelsen i Peab AB (publ) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 5 maj 2022 fattat beslut om att återköpa egna aktier.

Återköpen kommer att genomföras löpande, vid ett eller flera tillfällen, fram till årsstämman 2023. 

Enligt styrelsebeslutet får återköp under perioden genomföras till ett belopp uppgående till maximalt 500 miljoner svenska kronor och innebär att innehavet av egna aktier inte får överstiga tio procent av totalt antal utestående aktier i bolaget.

Återköp får endast ske till ett pris per aktie inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.

Antalet aktier i Peab per 2022-03-31 uppgick till 296.049.730, varav Peabs innehav av egna aktier uppgick till 1.086.984 B-aktier.

Syfte

Syftet med återköpen är att förbättra bolagets kapitalstruktur.