Socialt ansvar

Hur ser Peab på social hållbarhet?

I Peab brinner vi för att göra nytta för människan i lokalsamhället – det är en del av vårt Närproducerade Samhällsbygge. Vi vill ta ett aktivt samhällsansvar, med lite extra hjärta för ungdomar, utbildning och mångfald. Vi välkomnar krav och samarbeten som utmanar oss att ta nya steg när det gäller social hållbarhet. För oss är socialt ansvar en självklarhet och vi har många konkreta exempel på hur vi gjort detta i praktiken, inte minst genom Peabskolan och Peab Life.


Hur arbetar Peab mot machokulturen och för en mer jämställd bransch?

Vi på Peab är väl medvetna om att det fortfarande finns en machokultur i branschen och vi är mycket engagerade i det gemensamma arbetet för att skapa en inkluderande bransch där alla skickliga människor vill och kan arbeta. Bland annat har vi signerat den avsiktsförklaring som initierades av regeringen 2017. Vi har under de senaste åren vidtagit kraftfulla åtgärder för att åstadkomma förändring i denna avgörande fråga som både handlar om arbetsmiljö och vår attraktionskraft som arbetsgivare.

Exempel på åtgärder vi vidtagit i Peab: 

 • Vi har en tydlig och förankrad nolltolerans mot diskriminering och kränkningar 
 • Vi har integrerat vårt likabehandlingsarbete med SAM (systematiskt arbetsmiljöarbete)
 • Vi utbildar alla våra medarbetare i jämställdhet, mångfald och likabehandling – hittills har drygt 12.000 personer utbildats
 • Vi utbildar HR och chefer i arbetsgivaransvaret och i hur vi ska agera när nolltoleransen överskrids
 • Vi har ett projekt för inkluderande bodar där alla kan byta om på ett tryggt sätt
 • Vi har en visselblåsarfunktion och ett etiskt råd
 • Våra Peabskolor är ett av Skolverkets goda exempel på inkluderande yrkesutbildning
 • Vi har en nära och välfungerande facklig samverkan, både i vardagen och när vi utvärderar och utformar koncernens likabehandlingsplan
 • Vi utreder alla överträdelser och tvekar inte att vidta arbetsrättsliga åtgärder

Läs mer om hur vi jobbar med mångfald och jämställdhet.


Vad är Peabskolan?

Peabskolan AB är ett dotterbolag till Peab som sedan 2006 med tillstånd från Skolinspektionen driver tre fristående gymnasieskolor. Skolorna finns i Malmö, Solna och Göteborg och erbjuder det gymnasiala bygg- och anläggningsprogrammet samt introduktionsprogram för elever som saknar fullständiga grundskolebetyg. Samtliga Peabskolor är branschrekommenderade av Byggbranschens Yrkesnämnd.

Eleverna praktiserar på riktiga byggarbetsplatser och har utbildade handledare som vägleder dem till att bli skickliga yrkesmänniskor. Hittills har drygt 1.400 elever tagit studenten från våra skolor. Sedan starten 2006 har 60% av eleverna fått jobb och nästan alla går ut med fullständig examen – även de som saknade grundskolebetyg.

Peabskolans uppmärksammade pedagogik används även för vuxenutbildning. Totalt har våra lärare under åren utbildat över 10.000 vuxna med mycket goda resultat.

Läs mer om Peabskolan.


Hur arbetar Peab med integration?

Grunden för hela vår verksamhet är våra kärnvärden: jordnära, utvecklande, personliga och pålitliga. 

En annan viktig del i mångfaldsarbetet är vårt engagemang för integration av nyanlända på arbetsmarknaden. Vi har bland annat ingått i ett rikstäckande samarbete i Sverige med Galaxen Bygg; ett samägt branschinitiativ vars syfte är att arbeta med bland annat arbetsplatsförlagd rehabilitering och rekrytering av nyanlända och långtidsarbetslösa till byggbranschen .

Under perioden 2016-2019 bedrev Peabskolan dessutom Språkintroduktion, där ca 200 nyanlända ungdomar fick möjlighet till en svensk utbildning. Initiativet var en insats för att möta Göteborgs stads behov av utbildning av nyanlända unga i samband med flyktingkrisen.

Läs mer om hur vi jobbar med mångfald, jämställdhet och integration.


Vem är ansvarig för arbetet med hälsa och säkerhet på Peab?

Arbetsmiljöfrågor är en del av den dagliga verksamheten på Peab. Det strategiska arbetet bedrivs på koncern- och affärsområdesnivå genom arbetsmiljöchef på koncern samt på respektive affärsområde. Uppgifter och befogenheter har fördelats ut i organisationen och relevant kompetens inom arbetsmiljö finns på samtliga nivåer i våra verksamhetsländer.

Läs mer om hur vi jobbar med arbetsmiljö.


Hur arbetar Peab för att säkerställa mänskliga rättigheter?

I vår uppförandekod framgår tydligt vad som gäller i Peab angående mänskliga rättigheter och områden som tex. barnarbete, tvångs- och skuldarbete, diskriminering eller rätten till föreningsfrihet. Koncernens uppförandekod och kärnvärden implementeras hos samtliga medarbetare och förmedlas till leverantörer och underentreprenörer.

Vår uppförandekod anger tydligt förbud mot barnarbete och uppmanar till särskild omsorg om medarbetare under 18 år. Rutin finns för säkerställande av ålder vid anställning, liksom krav på vårdnadshavares tillstånd för omyndig medarbetare.

En stor del av arbetet med att säkerställa efterlevnaden av mänskliga rättigheter sker genom arbetet med att säkerställa en hållbar leverantörskedja och är en del av uppföljningen av vår uppförandekod. Leverantörsuppföljning och revisioner är ett viktigt verktyg i detta arbete. För att främja sund konkurrens och säkra arbetsplatser i byggbranschen använder vi oss av inpasseringskontroll genom respektive lands nationella system; i Sverige gäller ID06.

Vi uppmanar alla våra medarbetare, leverantörer och kunder att slå larm vid misstanke om sådant som strider mot uppförandekod eller lagstiftning. I första hand rapporteras till närmaste chef men det finns också möjlighet att rapportera anonymt via visselblåsning. Visselblåsningssystemet är öppet både för interna och externa rapportörer. Medarbetare får även möjlighet att uttrycka sig via årliga mål- och utvecklingssamtal och via medarbetarundersökning som genomförs av extern part.


Hur säkrar Peab goda arbetsvillkor i leverantörskedjan?

Vi ställer krav på att alla våra leverantörer på våra arbetsplatser ska ha kollektivavtal eller motsvarande villkor. Innan avtal skrivs och köp genomförs, kontrolleras och värderas leverantören utifrån nationellt regelverk; i Sverige bland annat 38§ MBL (UE2021) samt i våra interna kontrollsystem.

Ett av kraven för att leverantören ska bli godkänd är att ett giltigt kollektivavtal är tecknat eller att leverantören erbjuder minst motsvarande arbetsrättsliga villkor. Kontinuerliga uppföljningar görs för varje leverantör, minst årligen, för att fånga upp eventuella förändringar.


Hur ofta genomförs inspektion/internredovisningar av arbetet med hälsa och säkerhet?

Projektrevisioner (s.k projektronder) planeras in på Ledningens genomgång årligen. Ett flertal projekt väljs ut varje år. Alla projekt brukar få minst ett besök under en 3-5 årsperiod. Internrevisioner genomförs kontinuerligt av verksamheten. Skyddsronder på arbetsplatsen genomförs regelbundet. Under perioder med stora förändringar på arbetsplatsen sker det minst 1 gång per vecka.

En årlig uppföljning av det Systematiska Arbetsmiljöarbetet (SAM) görs per bolag och sammanställs för hela koncernen och analyseras. En gång per år genomförs en enkätundersökning om arbetsbelastning, arbetstid och likabehandling (ingår i SAM-rapporteringen).


Exempel på åtgärder vi vidtagit i Peab för att förebygga olyckor och tillbud på våra arbetsplatser?

Det finns flera exempel på förbättringsåtgärder på olika nivåer. Ett koncerngemensamt proaktivt arbete sker genom inrapportering av riskobservationer som åtgärdas. Arbetet med att identifiera och åtgärda risker är ett koncernmål som följs upp av ledningen.

Ett annat exempel är dagliga VPP-möten (VPP=Visuell Planering i Produktion) och arbetsberedningar inför ett nytt arbetsmoment. Vi genomför utredningar när en allvarlig olycka eller ett allvarligt tillbud inträffat. Vi genomför även utredningar då vi ser återkommande allvarliga risker. Genom utredningar lär vi oss om varför just denna olycka eller detta tillbud har hänt. Det hjälper oss att komma fram till förbättringsåtgärder som exempelvis att vi behöver förbättra våra arbetssätt eller metoder, kanske behöver vi använda ett annat verktyg eller hjälpmedel. Våra medarbetare utbildas även regelbundet utifrån de risker och krav som finns.


Hur säkerställer Peab att alla medarbetare har rätt arbets- och anställningsvillkor?

Inom Peab arbetar flera funktioner, på flera nivåer med tillämpning av arbets- och anställningsvillkor, för att säkerställa att våra medarbetare får korrekta villkor rörande t.ex. lön och semester.

Peab följer reglerna i kollektivavtal och lagstiftning och vårt nära samarbete med fackliga förtroendevalda är en viktig faktor i arbetet med att säkra de mänskliga rättigheterna.


Hur arbetar Peab med jämställdhet, mångfald och likabehandling?

Jämställdhet, mångfald och likabehandling är högprioriterade områden i Peab och en självklar del av ett ansvarsfullt företagande. Det innebär att alla våra medarbetare ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. På Peab har vi nolltolerans mot alla former av diskriminering, kränkande särbehandling och mobbning. Det är vårt gemensamma ansvar att värna och säkra nolltoleransen. Peab har tydligt dokumenterat vad som gäller i en likabehandlingsplan och en handlingsplan mot diskriminering och kränkande särbehandling. Vårt arbete för likabehandling och mot diskriminering ska präglas av öppenhet, samarbete och dialog.

I Peab ska vi alltid eftersträva att spegla samhället i vår personalsammansättning och vi ska alltid rekrytera den person som är mest kompetent för jobbet. Vi har, liksom resten av branschen, en bra bit kvar tills vårt bolag präglas av mångfald på det sätt som vi önskar. Därför arbetar vi aktivt för att skickliga människor ur hela samhället ska vilja arbeta hos oss. Dels handlar det om att attrahera och rekrytera ur en bredare målgrupp än vi gjort historiskt, dels handlar det om att forma en inkluderande kultur där alla kan och vill jobba.

I Peab har vi valt att jobba med kunskapshöjande insatser i hela organisationen för att lättare kunna driva förändringsarbetet tillsammans. Vi har också en nära facklig samverkan. Så här långt har den strategin visat sig vara framgångsrik. Vi ser ett mycket stort engagemang och ett stort ansvarstagande runt om i företaget.

Läs mer om hur vi jobbar med mångfald och jämställdhet.


Vad är Peab Life?

Peab Life är ett nytt sätt för oss att kombinera hållbar, lokal sponsring med engagemanget hos alla våra medarbetare och vår gedigna kompetens kring ungdomar, utbildning och samhällsbyggande. Genom unika Peab Life-projekt kan vi möjliggöra en aktiv fritid, yrkespraktik och sommarjobb för Nordens unga.

Läs mer om Peab Life.


Hur arbetar Peab med sponsring?

När vi sponsrar verksamheter gör vi det utifrån tydliga riktlinjer som ställer tuffa krav på våra partners. Vi engagerar oss bara i verksamheter som är beredda att ge engagemang tillbaka och som ställer upp på vår värdegrund. Vi sponsrar aldrig politiska partier.

Alla verksamheter vi sponsrar förbinder sig till ett aktivt socialt ansvarstagande och till ett konkret engagemang i ungas fritid. Våra partners skriver dessutom på en partnerprofil som ställer tydliga etiska krav.

Vi är stolta över hur vi hela tiden utvecklar våra partnerskap och på så sätt skapar fler och fler möjligheter för unga att växa. De senaste åren har vi mångdubblat vår sponsring till unga och sociala mångfaldsprojekt. Dessutom har vi utvecklat det egna konceptet Peab Life.

Läs mer om vår sponsring.


Hur arbetar Peab för att förebygga olyckor och tillbud på arbetsplatsen?

Peab har en nollvision för arbetsplatsolyckor vilket innebär att arbetsmiljö- , säkerhets- och hälsoarbetet är en av koncernens allra högsta prioriteringar. Dock finns det, precis som i resten av branschen, risker och farliga arbetsmoment på våra arbetsplatser. Att utveckla en hög riskmedvetenhet och en sund säkerhetskultur är därför centralt i vår strävan att uppnå visionen. Framförallt arbetar vi med riskobservationer för att så tidigt som möjligt kunna identifiera och förebygga risk.

Vi bedriver också ett omfattande kunskapshöjande arbete för att säkerställa att alla medarbetare har tillräcklig kunskap och rätt verktyg för att kunna bidra i det gemensamma, systematiska arbetsmiljöarbetet.

Alla tillbud och olyckor rapporteras och följs upp. Vi analyserar årligen resultaten och identifierar orsakssamband från medarbetarstatistik, medarbetarundersökningar, medarbetarsamtal, arbetsplatsrevisioner och företagshälsovård. Detta ligger sedan till grund för beslut om prioriterade områden, mål och åtgärder.

Läs mer om hur vi jobbar med arbetsmiljö.

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

 • Absolut nödvändiga cookies
 • Prestanda-cookies
 • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.