Till leverantörer och underentreprenörer

Peab vädjar om samarbete för minskad risk för spridning av coronaviruset.

Information in English >>

Peab är Nordens största samhällsbyggare och med det kommer ett stort ansvar. Pandemin med covid-19 är inte över, smittan sprids fortfarande över världen. Folkhälsomyndigheten menar att vi behöver vara beredda på en ökad spridning under kommande höst- och vintersäsong 2022-23.

Som stor arbetsgivare värnar vi om våra anställda, men också om våra samarbetspartners, såsom underentreprenörer och leverantörer. Vi vill därför tillsammans med er aktivt bidra till att minimera spridningen av coronaviruset.

Peabs utgångspunkt för begränsning av smittspridning är Folkhälsomyndighetens riktlinjer och instruktioner samt motsvarande i de övriga länder där vi är verksamma.

Peab har tagit fram egna regler och uppmaningar baserade på Folkhälsomyndighetens instruktioner.

  1. Vi rekommenderar vaccination! 
  2. Vi fortsätter med den goda vanan att tvätta händerna. 
  3. Vi stannar hemma om vi är sjuka.
  4. Vi reser i begränsad omfattning. Utgångspunkten för våra möten är den digitala mötesformen.

Då Folkhälsomyndighetens instruktioner ständigt förändras följer vi utvecklingen noga och uppdaterar informationen till medarbetare kontinuerligt. Vi uppmanar också våra medarbetare att ta ett eget ansvar för att hålla sig uppdaterade.

Varje arbetsgivare – avtalspart bär ansvar för sina egna kostnader för hemmavarande personal. Spridningen av coronaviruset innebär i sig inte att någon part är befriad från att fullgöra sina avtalsförpliktelser. För att det exempelvis ska föreligga rätt till tidsförlängning krävs att det finns stöd för det i avtalet. Underrättelse måste i så fall ske i enlighet med vad som föreskrivs i avtalet.

Tillsammans – i en öppen och konstruktiv dialog – kan vi verka för att minimera spridningen av coronaviruset och därmed även begränsa effekterna på våra olika verksamheter. 
Vid frågor, vänligen hör av er till er kontaktperson på Peab.

Marcus Holtz

Koncerninköpschef Peab AB