”Vi måste kommunicera och vädra ut gammal rädsla för jobbiga frågor”

Karin Malmgren, chefsjurist på Peab, fick äran att representera hela byggbranschen då korruption inom fastighets- och samhällsbyggnadssektorn diskuterades i ett panelsamtal under välbesökta Business Arena i Stockholm.

Därmed fick hon möjlighet att lyfta Peabs målmedvetna arbete under 15 år för att i alla led öka kännedomen om företagets regelverk, värderingar och etiska kompass.

– Tidigare har det funnits något av en tystnadskultur, men den är på väg bort och vi har ett etiskt råd på plats. Nu måste vi våga kommunicera och vädra ut rädslan för att ta tag i frågor som upplevs som jobbiga.

Business Arena beskrivs som Nordens ledande mötesplats för aktörer i central position i fastighets- och samhällsbyggnadssektorn. Seminariet om korruption i byggbranschen hade formellt titeln ”Etik, över- eller underordnad affären?” och utöver Karin Malmgren deltog Kajsa Hessel, ordförande, Byggcheferna; Natali Phalén, generalsekreterare, Institutet mot mutor, och Jesper Mothander, journalist på Dagens Industri. Samtalet modererades av Anna-Karin S. Öjeskog och kommenterades av Daan Cedergren, affärsutvecklare på Sweco.

Blind affärskultur

Som grund för samtalet låg den helt färska rapporten ”Den blinda affärskulturen” som tagits fram av Byggcheferna, en branschförening inom Ledarna, i samarbete med Institutet mot mutor. Rapporten bygger på enkätsvar från 1 771 byggchefer där, föga förvånande, 89 procent är män. Rapporten är en del av Novus-undersökningen Byggchefsbarometern 2019.

Kajsa Hessel, som företräder Byggchefernas 17.000 medlemmar, inledde med en kort genomgång av undersökningen där slutsatsen är att det krävs krafttag mot korruption i den utsatta byggbranschen. Av de sju kriterierna som krävs för en korruptionsfri företagskultur kan branschen bara anses få fullt godkänt på tre.

– Vi har fått mycket på plats på Peab, men självklart behöver vi göra mer, kommenterade Karin Malmgren. Vi behöver kommunicera snabbare och strunta i ömma tår. Samtidigt vet vi att all verksamhet bygger på enskilda individer och det finns alltid en risk att någon inte följer reglerna. 

Natali Pahlén, Institutet mot mutor, gav några exempel på varför just byggbranschen utmärker sig när det gäller korruption:

– Arbetssättet är projektbaserat och omfattar stora summor. Leverantörsleden är långa och beräkningsmodellerna svåra att kontrollera. Den stora utmaningen är förstås de relationer som uppstår i alla dessa led. Vi måste också vara öppna med att kulturen för förmåner och representation har varit allt annat än bra.

Ingen samarbetsvilja

På frågan om varför det inte skrivs mer om korruption i media svarade Jesper Mothander, Dagens Industri:

– Vi får väldigt sällan tips som rör korruption och det beror på att ingen vill kommunicera eftersom båda parter tjänar på detta. Det finns absolut ingen samarbetsvilja. Upptäckandegraden är låg när det gäller korruptionsbrott och det bedrivs få brottsutredningar. Vi inom media befinner oss helt enkelt för långt ifrån de här brotten.

Kajsa Hessel underströk att korruption sätter krokben för all utveckling och är det största hindret för såväl utveckling och innovation som investeringsvilja.

Och hur ska branschen klara en omställning till innovativt och klimatsmart byggande, undrade Anna-Karin S. Öjeskog och vände sig till Peabs Karin Malmgren:

– Korruption är förstås en allvarlig hämsko för en utveckling i rätt riktning. Hur ska vi kunna rekrytera rätt personer om vi inte gör affärer på ett korrekt sätt? Här måste vi framhålla vikten av etik i vår bransch.

Tillit och kontroll

Hon fick medhåll av Natali Pahlén som refererade till undersökningar som visar att yngre personer rankar etiskt drivna företag högre än en egen löneförhöjning.  Samtidigt varnade Jesper Mothander för den trend som visar att totalentreprenad blir allt vanligare, något som han menar är en stor risk då detta också öppnar för utländska aktörer och därmed en situation som är ännu svårare att kontrollera.

Samtalet fortsatte kring begreppen tillit och kontroll och Karin Malmgren berättade att Peab är ett företag uppbyggt på tillit. Några tidiga satsningar på kontroll gjordes inte.

– Men vi har vuxit oss stora på kort tid och nu måste vi ha kontrollsystem för att det ska fungera.

Jesper Mothander såg ingen kommande minskning av problem med korruption, men fick mothugg av Natali Pahlén:

– Den pågående kraftansträngningen från branschen är väldigt positiv och jag tror inte på någon ökning. Vi ska också komma ihåg att hela presentkulturen har städats bort.

Karin Malmgren fick avsluta panelsamtalet med en iakttagelse:

– De gånger vi stött på den här typen av problem gäller det i 90 procent av fallen i samband med personer som har bisysslor. Vi har inget emot bisysslor i sig, men det är värt att tänka på.

Sju kriterier som krävs för att förebygga korruption

 1. Policyer, riktlinjer och rutiner finns.
 2. Som regel gör man riskanalys/riskbedömning inför projekt.
 3. På företaget arbetar man aktivt med att kommunicera, informera och träna på vad man bestämt ska gälla som regelverk.
 4. Det finns en fungerande rapporteringskanal vid misstanke om korruption och oegentligheter.
 5. Företaget har kontroll över tredje parter och tar ansvar för att inte bidra till korruption i leverantörskedjan.
 6. Vid incidenter och misstankar gör företaget uppföljningar.
 7. Alla chefer är informerade och agerar enligt policy och riktlinjer. Hela chefsledet står bakom ett antikorrupt beteende.

Ur rapporten ”Den blinda affärskulturen

 

Kort ur rapporten:

 • Av de sju kriterier som krävs för att motverka korruption uppfyller branschen tre, får någorlunda godkänt på två och har problem med två.
 • De största gapen vad gäller de sju kriterierna gäller riskanalys inför projekt och uppföljning efter incident eller misstanke om korruption.
 • De högsta cheferna är överlag mer kritiskt inställda till i vilken utsträckning företagen arbetar korruptionsförebyggande.
 • Första linjens chefer kan i flera av frågorna inte ta ställning.
 • Fyra av tio chefer inom samhällsbyggnad saknar tillgång till fungerande whistleblowing.
 • 15 procent av cheferna i företagsledande ställning har sett misstänkt korruption.
 • 8 procent av samtliga svarande har sett misstänkt korruption.
 • Den dominerande företagskulturen i branschen när det gäller affärsetik kan beskrivas som en blind kultur. Man vet att korruption är vanligt förekommande, men litar ändå blint till att den inte finns just där man själv arbetar.