Sök

"" gav 945 träffar

BREEAM

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) är ett certifieringssystem från Storbritannien som ger möjlighet att jämföra byggnaders miljöprestanda internationellt. Systemet är ett av de största och mest använda internationella systemen i Europa.

LEED

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) är ett amerikanskt certifieringssystem som ger möjlighet att jämföra miljöprestanda internationellt. Systemet är ett av de största och mest använda internationella systemen i världen.

Certifiering av byggnader

Fastigheter har stor påverkan på våra naturresurser, både under produktion och under drift. Av den anledningen har flera olika certifieringssystem vuxit fram, i syfte att bygga hållbart. Detta i sin tur leder till att vi minskar våra byggnaders miljöpåverkan.

Maria Hernroth, chef kompetensförsörjning i Peab

Hur ser Peab på sin roll i branschen när man pratar om jämställdhet? - För oss som samhällsbyggare är jämställdhet en självklarhet, och vi har ett gemensamt ansvar i byggbranschen att vända...forts.

Likabehandling i Peab

Alla medarbetare ska ha lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter. Vi har nolltolerans mot alla typer av diskriminering, kränkningar, mobbning och trakasserier. Likabehandling, jämställdhet och mångfald är en del av vårt ansvarsfulla företagande.

Miljödeklarerad el

Som ett led i att minimera miljöpåverkan är all el som Peab köper i Sverige miljödeklarerad vattenkraft från Vattenfall. Den totala leveransen uppgår till ca 100 GWh per år.

Energieffektiva byggnader

Fokus på energieffektiva byggnader är numera stort, och olika energieffektiva koncept utvecklas ständigt. Idag utformas Peabs egenutvecklade bostäder som lågenergihus.

Rapporter och policys

Här kan du ladda ner rapporter och policys om vårt hållbarhetsarbete.

Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik och socialt engagemang.

Miljö

I Peab tar vi ansvar för vår miljöpåverkan längs hela värdekedjan, genom hela livscykeln.

Win Win Gothenburg Sustainability Award

Peab är med som sponsor och partner till Win Win Gothenburg Sustainability Awardför hållbar utveckling (tidigare Göteborgspriset).

Etik och antikorruption

I Peab handlar etik om vårt agerande i relation till varandra och våra intressenter.

Utbildning i etik

Som ett led i det förebyggande arbetet mot korruption och överträdelse av Peabs regler avseende affärsetik och affärsprinciper genomförs utbildningsprogrammet Etikrundan.

Affärsidé

"Peab är ett bygg- och anläggningsföretag, vars främsta ledstjärna är total kvalitet i alla led av byggprocessen. Genom nytänkande, kombinerat med gedigen yrkesskicklighet, skall vi göra kundens intresse till vårt och därmed alltid bygga för framtiden".

Kärnvärden

Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga – dessa är Peabs grundmurade kärnvärden som hela vårt varumärke bygger på.

Effekt av övergången till IFRS 9 och IFRS 15

Peab tillämpar IFRS 9 Finansiella instrument och IFRS 15 Intäkter från avtal med kunder från och med den 1 januari 2018.

Årsstämmans beslut den 7 maj 2018 om förvärv och överlåtelse av egna aktier

Styrelsen i Peab AB (publ) (”Bolaget”) bemyndigas att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier fördelade på aktier av serie A och aktier av serie B enligt styrelsens bestämmande varvid följande villkor skall gälla: Förvärv av aktier får ske på Nasdaq Stockholm AB till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet. Förvärv...

Partnering / samverkan

Partnering / samverkan är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna, entreprenörerna och andra nyckelaktörer gemensamt löser en bygguppgift.

INSPI - Health Campus, Malmö

Ett spännande projekt med samlat centrum för förebyggande hälso- och sjukvård, butiker och hotell med unik spännande arkitektur i nya miljövänliga byggnader.

template
template
template

template

template

template

template

Omfattning
template
Byggtid
template
Kund
template
Kontraktssumma
template
Arkitekt
template
Konstruktör
template
Status
template
Status
template
Tillträde
template
Bostäder
template
Rum
template
Boarea
template
Tomtarea
template
Pris
template
Debt free price
template
Månadsavgift
template
Säljstart
template
Säljstart
template
Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.