Branschen samverkar mot korruption

Arbetet för en etisk bransch, fri från korruption, sker till stor del genom samverkan. Genom gemensamma spelregler säkerställer vi att branschen är sund. Peab engagerar sig på flera sätt i det branschgemensamma etikarbetet. Nedan kan du läsa om några exempel.

Byggindustrin och den gemensamma uppförandekoden

Byggföretagen är byggindustrins bransch- och arbetsgivarorganisation med cirka 3.600 medlemsföretag. Byggföretagens syfte är att främja medlemsföretagens gemensamma intressen som arbetsgivare och som näringsidkare inom byggindustrin. Peab är representerat i styrelsen samt i flera av organisationens råd och kommittéer, bland annat i energi-­ och miljörådet och i referensgruppen för arbetsmiljö. I finska byggindustrins motsvarighet RT (Rakennusteollisuus) med cirka 2.700 medlemsföretag är Peab medlem och representerat i olika lokala styrelser, kommittéer och utvecklingsgrupper.

Ett av Byggföretagens viktigaste uppdrag är att säkerställa att branschen är sund, säker och attraktiv. Byggföretagen har en gemensam uppförandekod för sina medlemsföretag. Uppförandekoden ingår som ett kriterium för medlemskapet, och de företag som är medlemmar har ombetts att ta aktiv ställning. Enligt Byggföretagens uppförandekod är Näringslivskoden från Institutet mot mutor normgivande för medlemsföretagen bland annat när det gäller att bjuda på eller anordna resor, ge eller få gåvor eller andra tjänster eller förmåner som inte kan granskas eller redovisas öppet. Peab har skrivit på Byggföretagens uppförandekod. Peab arbetar konsekvent och långsiktigt med dessa frågor och accepterar inte överträdelser mot vare sig Peabs eller Byggföretagens uppförandekod.

Samhällsbyggnadssektorns etiska råd

Samhällsbyggnadssektorns etiska råd har till uppgift att sätta fokus på etiska frågor i samhällsbyggnadssektorn. Särskilt prioriterade områden är mångfald, antikorruption och sund konkurrens. Peab är representerat i styrelsen, som Sveriges Byggindustriers representant.

Våren 2020 bistod Peab i framtagandet av rådets öppna, kostnadsfria e-utbildning i Etik i byggbranschen.

ÖMK – överenskommelsen mot mutor och korruption

Peab har tillsammans med andra stora aktörer i byggbranschen undertecknat en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting för att stärka arbetet mot korruption.

 

Peabs uppförandekod / Code of Conduct

Peab vill skapa mervärden för kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare, samtidigt som vi bidrar till en hållbar samhällsutveckling. För att uppnå detta arbetar vi aktivt med god affärsetik och socialt engagemang.

Kärnvärden

Jordnära, Utvecklande, Personliga och Pålitliga – dessa är Peabs grundmurade kärnvärden som hela vårt varumärke bygger på.

Foto: Peter Steen

Peabs etiska råd

Etiska rådets uppdrag är att stödja, stärka och utveckla Peabs etiska förhållningssätt.

Riskanalys korruption

Etiska rådet gör löpande riskanalyser och det åtgärdsprogram som Peab arbetar med är ett resultat av dessa riskanalyser.

Dela det här på:

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.