Styrelsens arbete med ersättningsfrågor under 2022

Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ska styrelsen inrätta ett ersättningsutskott med uppgift att bereda frågor om ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen.

Ersättningsutskottet ska också enligt 9.1, andra och tredje punkten i Svensk kod för bolagsstyrning följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som årsstämman enligt lag ska fatta beslut om samt gällande ersättningsstrukturer och ersättningsnivåer i bolaget. Ersättningsutskottet har därvid genomfört följande utvärdering.

Principer för ersättning till ledande befattningshavare

Med hänvisning till Peabs ersättningspolicy ska den totala ersättningen utformas så att den attraherar de medarbetare som behövs för att uppnå koncernens mål. Den sammanlagda ersättningen för VD och varje ledande befattningshavare skall vara individuellt utformad, marknadsmässig och därmed spegla den ledande befattningshavarens ansvar och prestation. Den totala ersättningen ska uppmuntra till resultat i linje med Peabs mål och strategi samt även främja ett agerande efter Peabs värderingar.

Fast lön

VD och ledande befattningshavare skall erbjudas en fast lön som är marknadsmässig vid jämförelse med branschen och andra relevanta delar av näringslivet. Peab inhämtar regelbundet marknadslöneinformation för respektive befattning som referens och ser årligen över lönerna.

Rörlig lön

VD och ledande befattningshavare erbjuds årlig rörlig lön med mål baserat på Peabkoncernens strategiska mål. Sådan rörlig lön kan utgå med maximalt 60 procent av årslönen och gäller samtliga ledande befattningshavare. Den rörliga lönen regleras året efter intjänandet och kan efter val av den enskilde befattningshavaren utbetalas antingen som lön eller placeras som pensionssparande i finansiellt instrument med koppling till Peabaktien.  

Ersättningsutskottet finner att då VD och ledande befattningshavare har identiska mål borgar det för att gruppen arbetar i samma riktning, mot koncernens strategiska mål som avses sammanfalla med aktieägarnas intressen.

Långsiktigt incitamentsprogram

För perioden 2021 – 2023 finns ett kontantbaserat långsiktigt incitamentsprogram - kallat Delägarskap 2021 – 2023 med årliga mål avseende koncernens operativa rörelsemarginal. Syftet med programmet är att belöna nyckelpersoner. För att kunna erhålla utfall från programmet krävs obruten anställning under hela programmets löptid. Ersättningsutskottets uppfattning är att programmet därmed också har en kvarhållande effekt på ledande befattningshavare.

För VD och ledande befattningshavare är den övre gränsen 40 procent av den fasta lönen och eventuellt utfall placeras i ett pensionssparande i finansiellt instrument med koppling till Peabaktien.

Aktierelaterade program

För närvarande existerar inga aktierelaterade incitamentsprogram inom Peabkoncernen.

Ersättningsutskottet gör värderingen att nuvarande program för rörlig lön och pågående långsiktiga incitamentsprogram tillsammans är tillräckliga varför det inte finns skäl att i nuläget föreslå styrelsen ett införande av ett aktierelaterat incitamentsprogram.

Pension

VD och ledande befattningshavare har rätt till pensionslösningar motsvarande kollektivavtal och därutöver avtal med Peab.

Pensionspolicy för ledande befattningshavare innebär att pensionspremierna är baserade på premietrappa inom alternativ ITP eller premiebestämda innebärande att total premie utgör 35-47 procent av den fasta lönen. VD och vissa ledande befattningshavare har överenskommelser med Peab att anställningen upphör den månaden då befattningshavaren fyller 62 år. Övriga ledande befattningshavare har en överenskommelse att anställningen upphör den månad då befattningshavaren fyller 65 år.

Anställningsvillkor

Vid uppsägning av ledande befattningshavare från Peabs sida utgör uppsägningstiden tolv månader samt ett avgångsvederlag motsvarande sex till tolv månadslöner. Avgångsvederlaget utgörs endast av fast månadslön utan tillägg för förmåner.

För VD och ledande befattningshavare gäller att vid erhållande av inkomst eller annan ersättning från extern verksamhet under uppsägningstid, ska avräkning ske under tid då uppsägningslön utgår.

I det fall VD eller ledande befattningshavare säger upp anställningsavtalet är uppsägningstiden sex månader samt ett avgångsvederlag om ytterligare sex månadslöner kopplat till konkurrensklausul.

Övriga förmåner

För VD och ledande befattningshavare ingår förmånsbil enligt Peabs förmånsbilspolicy samt sjuk- och sjukvårdsvårdsförsäkring i något av Peab valda bolag.   

Ersättningsutskottet slutsats

Ersättningsutskottet kan därmed konstatera att riktlinjerna (Peabs ersättningspolicy) som beslutades av Peabs årsstämma efterlevs och tillämpas på lön och annan ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare på ett korrekt sätt.

Dela det här via:

Cookies

Vår webbplats innehåller cookies (kakor). En cookie är en liten bit data (textfil) som en webbplats – när den besökts av en användare – ber din webbläsare att lagra på din enhet för att komma ihåg information om dig, till exempel din språkinställning eller inloggningsinformation.

Dessa cookies ställs in av oss och kallas förstapartscookies. Vi använder även tredjepartscookies – som är cookies från en annan domän än domänen för den webbplats du besöker – för våra annonserings- och marknadsföringsinsatser. Mer specifikt använder vi cookies och andra spårningstekniker i följande syften:

  • Absolut nödvändiga cookies
  • Prestanda-cookies
  • Funktionella cookies

Enligt Lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, samt vad cookies används till.
Besökaren ska också samtycka till att kakor används.

Se vilka cookies som används och ändra cookie-inställningar.

Läs gärna mer om cookies på Post- och telestyrelsens webbplats.