Andra ledande befattningshavare

Med andra ledande befattningshavare avses de fem personer förutom verkställande direktören som ingår i Peabs koncernledning.

Lön och annan ersättning, inräknat förmåner till andra ledande befattningshavare uppgick till 15.578 kkr (19.905), i jämförelseåret har reservering för uppsägningslön inkluderats. Därutöver har för 2017 rörlig ersättning utgått med 7.105 kkr (4.848) samt avsättningar för LTI-program gjorts med 3.762 kkr (2.897) inklusive sociala avgifter, vilka placerats som pensionssparande i ett finansiellt instrument med koppling till Peabaktien. Pensionspremier avseende andra ledande befattningshavare har under året uppgått totalt till 6.288 kkr (6.424).

År 2017 infördes en ny pensionspolicy för ledande befattningshavare. Denna innebär att det för ledande befattningshavare i koncernledningen finns två parallella principer. Den äldre principen innebär utfästelser som medför pension från 62 års ålder och för denna utfästelse betalas årliga pensionspremier som uppgår till 47 procent av grundlönen. Den nyare principen innebär att anställningen upphör den månaden då den ledande befattningshavaren fyller 65 år och för denna utfästelse betalas årliga pensionspremier som uppgår till 35 procent av grundlönen. Samtliga pensioner är avgiftsbestämda.

Uppsägningstiden från Peabs sida är tolv månader med reducering för lön från ny arbetsgivare kombinerat med ett avgångsvederlag om tolv månadslöner. Uppsägningstid för ledande befattningshavare är sex månader kombinerat med ett avgångsvederlag om sex månadslöner.

Vi använder cookies. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.